เม็ดเจลดาห์ล ECO

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยปริมาณสารเคมีที่ลดลง

เม็ดเจลดาห์ล ECO เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีปริมาณสารเคมีน้อยกว่า หนึ่งกล่องบรรจุ 1,000 เม็ด ประกอบไปด้วย K2SO4 3.998 g / CuSO4 ∙ 5 H2O 0.002 g

เม็ดเจลดาห์ล ECO