เม็ดเจลดาห์ลคอปเปอร์ไมโคร

ลดปริมาณสารเคมีที่ลงสำหรับตัวอย่างปริมาณน้อย

หนึ่งกล่องบรรจุ 1,000 เม็ด ประกอบไปด้วย K2SO4 1.5 g/ CuSO4 ∙ 5 H2O 0.15 g

เม็ดเจลดาห์ลคอปเปอร์ไมโคร