ห้องอบแห้งพร้อมแมนิโฟลด์ ชั้นวาง 6 HT

พื้นที่มากที่สุดสำหรับการใช้งานระดับ Pro

โถทำแห้งอะคริลิคพร้อมฝาปิดแมนิโฟลด์ ชนิด 12 ตำแหน่ง ชั้นวางแบบทำความร้อน 6 ชั้น (สูงสุด 60 °C) และ และเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิตัวอย่าง 6 ตัวสำหรับ BUCHI Lyovapors Pro (เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง)

ห้องอบแห้งพร้อมแมนิโฟลด์ ชั้นวาง 6 HT