กรดบอริก 2% พร้อมอินดิเคเตอร์ Sher 5 L

สารละลายพร้อมใช้สำหรับการไทเทรตโดยการวัด pH หรือโดยการวัดสี

กรดบอริก (5 L) พร้อมใช้งานที่ pH 4.65 ตลอดจนอัตราส่วนที่ถูกต้องของอินดิเคเตอร์คงอยู่และไม่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากการเพิ่มความเข้มข้น สารละลายกรดบอริก (2%) สามารถใช้สำหรับปริมาณไนโตรเจนสมบูรณ์ ≤ 6.75 mg N

กรดบอริก 2% พร้อมอินดิเคเตอร์ Sher 5 L