Filter

Filter

NIR สเปกโตรสโคปี
การกลั่นด้วยไอน้ำ
การทำแห้ง
การย่อย
การระเหยสาร
การสกัด
การห่อหุ้มตัวอย่าง
การเผา

เครื่องมือ: เครื่องสกัดด้วยตัวทำละลาย

ผลลัพธ์ 2