Rotavapor® R-300

สะดวกยิ่งขึ้น ประสิทธิภาพสูง มากขึ้นสำหรับคุณ

เลื่อนลงเพื่อการค้นหา

องค์ประกอบเครื่องมือ

การทำงานด้วยเครื่องระเหยแบบหมุน สามารถจัดการทุกขั้นตอนในแต่ละกระบวนการทำงานและใช้งานได้อย่างสะดวกง่ายดาย ด้วย Rotavapor® R-300 รุ่นใหม่ ที่ช่วยลดงานกิจวัตรประจำวันของคุณ

ความสามารถในการทำซำ

ข้อกำหนดของขั้นตอนการดำเนินงานมาตรฐาน (SOPs), การบันทึกข้อมูลและการแสดงกราฟิกการประมวลผลข้อมูลทั้งหมด รับประกันการเก็บข้อมูลและสามารถทำซ้ำได้

“การปฏิบัติงานตามวิธีที่กำหนดไว้ทำให้งานด้านการระเหยสารง่ายดายขึ้น ด้วยเหตุนี้ เราจึงสามารถวางใจให้ผู้ ช่วยห้องปฏิบตั ิการดำเนินกระบวนการการทำให้บริสุทธิ์ด้วยระบบการระเหยสารแบบหมุนได้เองโดยท่เี ราสามารถ ทุ่มเทเวลาไปกับการทำงานด้านอ่นื ๆ แทน”

Dr. Yasuhiro Shirai, Group Leader Photovoltaic Polymer Materials

Global Research Center for Environment and Energy based on Nanomaterials Science, GREEN, Japan

ประสิทธิภาพการผลิต

ระบบ Rotavapor® R-300 มีความพร้อมในการทำงานได้อย่างรวดเร็วเมื่อเปิดเครื่อง การดำเนินงานหรือผลผลิตสูงขึ้นด้วยระบบความพร้อมใช้งานเหมาะกับตัวอย่างหลายๆชนิด

ความหลากหลายในการใช้งาน

ระบบ Rotavapor® R-300 มีลูกเล่นปลั๊กไฟที่สะดวกและง่ายเพื่อการต่อและติดตั้งเครื่องมือ

ความสามารถในการยืดขยาย

นอกจากจะได้รับความสะดวกระดับสูงสุดในการทำงานแล้ว คุณยังจะมีขีดความสามารถสูงสุดในการทดสอบซำด้วย ผลิตภัณฑ์ “Rotavapor® Dynamic Pro” ช่วยให้การทำงานเป็นไปในรูปแบบอัตโนมัติและครบวงจร สามารถปฏิบัติงานได้ตามวิธีการท่ตี ้องการ รวมทั้งมีคุณสมบัติด้านการบนั ทึกข้อมลู และการสร้างแผนภูมิแบบเรียลไทม์

สินค้าและระบบเครื่องมือ

เครื่องระเหยสารของคุณกับ BUCHI Rotavapor® การจัดเซตตามความต้องการเฉพาะของคุณ เพียงแค่เลือกจากออบชั่นต่างๆจากนั้นจะได้รับรหัสการสั่งซื้อRotavapor® รวมถึงภาพองค์ประกอบเซตของคุณ ร่วมแบ่งปันผลลัพท์กับผู้อื่นหรือการได้รับใบเสนอราคาเพียงง่ายๆ