BUCHI Update on SARS-CoV2 (Corona)

Read Now close

Mini Spray Dryer B-290

ผลิตภัณฑ์ชั้นนำด้านการวิจัยและพัฒนาสำหรับการทำแห้งแบบพ่นฝอย

B-290

เป็นระยะเวลายาวนานกว่า 30 ปีแล้วที่ BUCHI นำเสนอเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและได้รับการพิสูจน์ แล้วว่าง่ายต่อการใช้งาน ร่วมสำรวจผลิตภัณฑ์ของเราที่เปี่ยมด้วยความยืดหยุ่นพร้อมใช้งานและ ความมีประสิทธิภาพ

มากกว่านี้

Tabs

ภาพรวม
ประโยชน์ที่สำคัญที่สุด

ประสิทธิภาพที่พิสูจน์แล้ว

 • รองรับการใช้งานที่หลากหลายเนื่องจาก:
 • เข้าถึงฐานข้อมูลการประยุกต์ใช้งานทั่วโลกได้อย่างอิสระ
 • สิ่งพิมพ์มากกว่า 700 รายการ
 • สิทธิบัตรมากกว่า 400 ฉบับ
 • บริการด้านการประยุกต์ใช้งาน (Application) โดยผู้เชี่ยวชาญจาก BUCHI
 • ลูกค้ารู้สึกถึงความพึงพอใจ

คุ้มค่า

 • การผลิตผงที่ทำซ้ำได้ในระดับห้องปฏิบัติการ
 • ใช้งานได้กับตัวอย่างที่มีปริมาตรน้อย (> 5 กรัม)
 • ผลผลิตสูง (ถึง 70%)
 • กระบวนการทำแห้งอย่างรวดเร็ว (1 ลิตร/ชั่วโมง)
 • การกำหนดค่าที่เหมาะสมทำได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว
 • ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาต่ำ

ใช้งานง่าย

 • การควบคุมดูแลที่ง่ายดาย
 • ขยายการปรับขนาดไปยังระดับอุตสาหกรรมได้
 • ติดตั้งและทำความสะอาดได้ง่ายและรวดเร็ว
 • มองเห็นกระบวนการทำงานได้อย่างชัดเจนด้วยส่วนประกอบที่เป็นเครื่องแก้ว
 • ปรับขนาดอนุภาคได้ (2 – 25 ไมครอน)
Features
Inert Loop B-295

Inert Loop B-295 (อุปกรณ์เสริมระบบปิดเพื่อทดสอบ ร่วมกับสำรเคมี)

 • สำหรับกำรทำงำนในสภำวะ ก๊ำซเฉื่อย
 • กำรควบแน่นตัวทำละลำย
 • กำรหมุนเวียนของก๊ำซเฉื่อย
Dehumidifier B-296

Dehumidifier B-296 (เครื่องลดควำมชื้น)

 • อุณหภูมิสภำพแวดล้อมคงที่ที่
 • กำรควบแน่นของนำ
 • สำหรับใช้ร่วมกับเครื่อง Inert Loop B-295 สำหรับตัวทำละลำย และส่วนผสมที่ใช้นำ
Three nozzle variations

หัวฉีดสำมรูปแบบ

 • หัวฉีดของไหลแบบสองทำงสำหรับ อนุภำคขนำด 2 – 25 µm
 • หัวฉีดของไหลแบบสำมทำงสำหรับ กำรฉีดพ่นของเหลวที่ผสมเข้ำกันไม่ได้
 • Ultrasonic Package (แพคเกจสำหรับหัวฉีดแบบอุลตร้ำโซนิค) สำหรับอนุภำคขนำด 10 – 60 µm
Application-specific glassware

เครื่องแก้วสำหรับกำรประยุกต์ใช้ใน งำนต่ำงๆ

 • เครื่องแยกไซโคลนิกประสิทธิภำพสูง สำหรับอนุภำคขนำดเล็ก
 • แก้วสีชำสำหรับสำรที่ไวต่อแสง
 • ขวดแก้วขจัดกำรปนเปื้อน
 • เครื่องแก้วที่ออกแบบตำมต้องกำร
Spray solidification bath

อุปกรณ์สำหรับสเปรย์ตัวอย่ำง ของแข็ง

อุปกรณ์สำหรับสเปรย์ตัวอย่ำงของแข็งสำหรับใช้งำนร่วมกับกลุ่ม ตัวอย่ำงขี้ผึ้งที่ละลำยหรือโพลีเมอร์ที่ มีจุดหลอมละลำยสูงถึง 70 °C

Application

กำรประยุกต์ใช้งำน

เจ้ำหน้ำที่ที่มีประสบกำรณ์ของ BUCHI จำกห้องปฏิบัติกำรของเรำ ทั่วโลกยินดีช่วยคุณกำหนดรูปแบบ กำรใช้งำนเฉพำะตำมควำมต้องกำร นอกจำกนี้ยังมีฐำนข้อมูลกำรประยุกต์ใช้งำนอย่ำงละเอียดนับร้อย รูปแบบให้เลือกปรับใช้ด้วย

วีดีโอผลิตภัณฑ์