BUCHI Update on SARS-CoV2 (Corona)

Read Now close

Encapsulator B-390 (เครื่องห่อหุ้มตัวอย่าง)

สาหรับนวัตกรรมการผลิตไมโครบีดและไมโครแคปซูล

Encapsulator B-390

การใช้งานที่มีประโยชน์หลากหลายจากบการห่อหุ้มสารออกฤทธิ์และวัตถุดิบที่สาคัญสาหรับงาน วิจัยและพัฒนาระดับห้องปฏิบัติการ เป็นอุปกรณ์ที่ได้รับการออกแบบให้สามารถปรับและใช้งาน ได้ง่าย รองรับการใช้งานหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะในอุตสาหกรรมด้านเภสัชกรรม วัตถุดิบ เครื่องสาอาง อาหาร และการเกษตร

มากกว่านี้

Tabs

ภาพรวม
ประโยชน์ที่สำคัญที่สุด

อเนกประสงค

  • การผลิตไมโครบีดและไมโครแคปซูลที่มีขนาดเท่ากัน
  • รองรับอนุภาคที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 80 µm ถึง 4000 µm
  • เหมาะสาหรับการห่อหุ้มจุลินทรีย์ สารอินทรีย์ และสารอนินทรีย์

เชื่อถือได

  • กระบวนการทาเอนแคปซูเลชั่นที่มีประสิทธิภาพและสามารถทาซาได
  • การจาแนกขนาดอนุภาคที่มีความละเอียดสูง
  • การทาเอนแคปซูเลชั่นที่มีประสิทธิภาพและให้ผลผลิตสูง

ใช้งานง่าย

  • ควบคุมการทางานและบารุงรักษาได้ง่าย
  • มองเห็นกระบวนการฟอร์มตัวของหยด ทาให้สามารถปรับกระบวนการผลิตได้ง่ายและรวดเร็ว
  • ฐานข้อมูลการประยุกต์ใช้งานของ BUCHI และทีมสนับสนุนของ BUCHI พร้อมช่วยคุณให้ได้รับ ประโยชน์สูงสุดจากเครื่อง Encapsulator B-390
Features
Concentric nozzle system

ระบบหัวฉีดสาหรับผลิตเม็ดห่อหุ้มตัวอย่างแบบสองชั้น

ระบบหัวฉีดสาหรับผลิตเม็ดห่อหุ้มตัวอย่างแบบสองชั้น (Concentric nozzle) เพื่อการผลิตแคปซูลแบบแกน-เปลือก (เส้นผ่านศูนย์กลาง 200 – 2000 µm)

Flow vibration nozzle

หัวฉีดของไหลแบบสั่นสะเทือน (Flow vibration nozzle)

ระบบหัวฉีดช่วยเพิ่มอัตราการไหลของอากาศสาหรับการ ผลิตเม็ดบีด (เส้นผ่านศูนย์กลาง 80 – 1000 µm) จาก โพลีเมอร์ความหนืดสูง

Big capsules nozzle

หัวฉีดสาหรับแคปซูลขนาดใหญ่

ระบบหัวฉีดสาหรับการผลิตแคปซูลแบบแกน-เปลือกขนาด ใหญ่ (เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 – 4 มม.) โดยใช้กระบวนการหยด

Nozzle heating

ระบบทาความร้อนที่หัวฉีด

ระบบทาความร้อนหัวฉีดแบบในตัวเพื่อรองรับการใช้งานใน หลากหลายรูปแบบ เพื่อการหลอมละลายสาร เช่น ขี้ผึงหรือ เจลาติน ได้ง่ายขึ้น