BUCHI Update on SARS-CoV2 (Corona)

Read Now close

กลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการ «การเตรียมตัวอย่างด้วยวิธีโครมาโตกราฟีแบบอเนกประสงค์»

ระบบโครมาโตกราฟีความดันระดับปานกลางที่สามารถแยกองค์ประกอบของเครื่องเพื่อความยืดหยุ่น

SepacoreX50_01

คุณมีตัวอย่างที่มีองค์ประกอบหลายส่วน เช่น สารสกัดจากธรรมชาติที่ต้องทำให้บริสุทธิ์และต้องขยาย กระบวนการการทำให้บริสุทธิ์เพื่อที่จะจัดการกับปริมาณตัวอย่างจำนวนมาก ระบบ Sepacore® X50 Flash Chromatography มีความยืดหยุ่นสูงในการปรับใช้กับคอลัมน์ที่มีประสิทธิภาพสูง ไม่ว่าจะเป็นการ บรรจุหรือขนาดของคอลัมน์แบบใด

มากกว่านี้

Tabs

ภาพรวม
ประโยชน์ที่สำคัญที่สุด

การทำให้บริสุทธิ์แบบใช้ความดันปานกลางที่มีประสิทธิภาพสูง

 • ประสิทธิภาพสูงถึงระดับที่ 50 บาร์ (725 psi) ไม่มีข้อจำกัดในการเลือกคอลัมน์สำหรับโหมดนอร์มัลเฟส/รีเวอร์สเฟส (รวมทั้งอนุภาคซิลิกาขนาดเล็ก)
 • ประหยัดเวลาเมื่อปรับสภาพการตรวจจับสภาวะที่มีการตรวจสอบพร้อมกันของความยาวคลื่น 4 แบบในช่วง UV-Vis
 • จดจำการชะสารประกอบด้วยการสแกนออนไลน์ UV
 • สารประกอบแต่ละอย่างสามารถรวบรวมได้หมด ซึ่งเป็นเพราะการกำกับดูแลแบบมัลติซิกแนลสำหรับการตรวจจับช่วงพีคและการเก็บตัวอย่าง

ยืดหยุ่น

 • ระบบแยกส่วนที่สามารถเพิ่มขยายได้ง่าย: ควบคุมผ่านทางจอสัมผัสหรือคอมพิวเตอร์แยกต่างหาก
 • มีความเป็นไปได้ที่จะเพิ่มจำนวนการเก็บตัวอย่างสำหรับขยายความจุในการจัดเก็บและการตรวจจับทั่วไป ELS
 • เลือกภาชนะเก็บรวบรวมตัวอย่างและรูปแบบได้ตามต้องการเพื่อให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของความต้องการใช้งาน

ปรับขนาดได้

 • การฉีดตัวอย่างปรับขยายได้จากไม่กี่มิลลิกรัมไปจนถึงหลายร้อยกรัมในแฟลชคาร์ทริดจ์จนถึง 800 กรัมหรือคอลัมน์แก้ว
 • สมรรถนะที่คงที่เมื่อขยายอัตราการไหลไปจนถึง 250 มล./นาที
ภาพรวม
Chromatography

บริการและสนับสนุน

 • การประยุกต์ใช้งานที่มีข้อมูลอ้างอิง
 • แนวทางของแล็บโครมาโตกราฟี
 • บริการช่วยเหลือสำหรับการทำงานเฉพาะทาง
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการ การฝึกอบรมและสัมมนา
 • บริการสายด่วนช่วยป้องกันปัญหาจากการต้องหยุดทำงาน
Laboratory Evaporation

ผลิตภัณฑ์ที่นำมาประยุกต์ใช้