BUCHI Update on SARS-CoV2 (Corona)

Read Now close

กลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการ «การเตรียมตัวอย่างด้วยวิธีโครมาโตกราฟีอเนกประสงค์»

ขั้นตอนแรกในการควบคุมโครมาโตกราฟี

Sepacore® Easy Purification Systems

การใช้คอลัมน์แก้วปลายเปิดเพื่อทำให้สารบริสุทธิ์มีข้อจำกัดทั้งในส่วนของความละเอียดและใช้เวลา ในการแยกนาน ในการเลือกใช้ชุดอุปกรณ์ขั้นต้นก่อนจะพัฒนาไปสู่ระบบอัตโนมัติ เราขอแนะนำระบบ ขนาดเล็กที่ช่วยให้สามารถควบคุมอัตราการไหลและองค์ประกอบของตัวชะ ระบบการทำให้บริสุทธิ์ «การเตรียมตัวอย่างด้วยวิธีโครมาโตกราฟีอเนกประสงค์» ช่วยให้สามารถแยกสารประกอบออกจาก ของผสมที่สังเคราะห์ขึ้นได้

มากกว่านี้

Tabs

ภาพรวม
ประโยชน์ที่สำคัญที่สุด

ปรับปรุงการแยก

 • ประสิทธิภาพการคัดแยกที่ได้รับการปรับแต่งโดยใช้การชะล้างแบบเกรเดียน
 • ควบคุมการปรับการคัดแยกให้เหมาะสมกับการตรวจสอบความแม่นยำขององค์ประกอบการชะล้าง
 • เพิ่มความบริสุทธิ์ของส่วนที่ถูกแยกด้วยระดับการคัดแยกที่สูงกว่า

ประหยัดเวลาและเงิน

 • ลดเวลาการชะล้างจากหลายชั่วโมงเป็นนาทีด้วยการควบคุมอัตราไหลและองค์ประกอบของตัวละลายที่ช่วยลดปริมาณของตัวอย่างเพื่อการระเหยที่เร็วขึ้น
 • ลดต้นทุนการทำให้บริสุทธิ์ด้วยการใช้ตัวทำละลายที่น้อยลง
 • การลงทุนเริ่มต้นต่ำและสามารถอัพเกรดได้

สะดวกและปลอดภัย

 • ควบคุมตัวแปรในการปั๊มง่าย: ไม่ต้องรับการฝึกอบรม
 • ลดการสัมผัสตัวทำละลาย
ภาพรวม
Easy_synthesis_05

บริการและสนับสนุน

 • การประยุกต์ใช้งานที่มีข้อมูลอ้างอิง
 • แนวทางของแล็บโครมาโตกราฟี
 • บริการช่วยเหลือสำหรับการทำงานเฉพาะทาง
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการ การฝึกอบรมและสัมมนา
 • บริการสายด่วนช่วยป้องกันปัญหาจากการต้องหยุดทำงาน
Easy_synthesis_04

ผลิตภัณฑ์ที่นำมาประยุกต์ใช้