BUCHI Update on SARS-CoV2 (Corona)

Read Now close

Sepacore® flash systems X10 / X50

ผลิตภัณฑ์ที่ทรงประสิทธิภาพและยืดหยุ่นในการทำสารให้บริสุทธิ์

Sepacore_X50_02

ระบบเตรียมสารด้วยวิธีโครมาโตกราฟีความดันปานกลาง Sepacore® X10 และ X50 เป็นผลิตภัณฑ์ ที่ตรงกับความต้องการส่วนใหญ่ในการทำให้สารประกอบอินทรีย์บริสุทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นส่วนผสม สังเคราะห์จากน้ำมันดิบหรือสารสกัดจากพืชที่ต้องการคัดแยกให้บริสุทธิ์ ระบบนี้สามารถปรับ สเกลเพื่อความเหมาะสมในการวิเคราะห์และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มากกว่านี้

Tabs

ภาพรวม
ประโยชน์ที่สำคัญที่สุด

มีความยืดหยุ่น

 • การแยกสารมีประสิทธิภาพสูงที่ความดันสูงสุดถึง 50 บาร์
 • ประหยัดเวลาเนื่องจากสามารถตรวจวัดได้ 4 ความยาวคลื่นพร้อมกัน
 • สามารถตรวจวัดได้หลายช่องสัญญาณเมื่อทำการตรวจหาพีคสารบริสุทธิ์และเก็บตัวอย่าง สัดส่วนสารที่ต้องการ

สมรรถนะสูง

 • เหมาะสำหรับทุกความต้องการในการคัดแยกสารให้บริสุทธิ์ด้วยความดันปานกลาง
 • สะดวกต่อการเพิ่มเติมอุปกรณ์เนื่องจากออกแบบมาให้สามารถปรับขยายระบบได้
 • เลือกใช้กับคอลัมน์ได้หลายประเภท รวมถึงคอลัมน์แก้ว
 • ครอบคลุมการวัดในช่วง UV-Vis
 • สามารถเชื่อมต่อกับดีเทคเตอร์ชนิด ELSD ได้

ปรับสเกลได้

 • สามารถปรับขนาดการฉีดตัวอย่างได้ตั้งแต่ไม่กี่มิลลิกรัมจนถึงหลายร้อยมิลลิกรัม
 • อัตราการไหลของสารชะสูงสุดถึง 250 มล./นาที
 • สามารถปรับขยายการคัดแยกสารบริสุทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพในหลอดบรรจุขนาดใหญ่ (สูงสุดถึง 1600 กรัม) หรือหลอดแก้ว

ผล ิตภัณฑ ์ท ี่เก ี่ยวข ้ อง