Reveleris® X2-UV

เครื่องแยกสารให้บริสุทธิ์ชนิดแฟลช

Reveleris® X2-UV

Reveleris® X2-UV ระบบเตรียมสารด้วยวิธีโครมาโตกราฟีแบบแฟลชช่วยทาสารให้บริสุทธิ์ ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย การใช้งานที่ง่ายและยืดหยุ่นเป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่งสาหรับ นักเคมีอินทรีย์ ไม่ว่าตัวอย่างจะมีความซับซ้อนเพียงใดก็ตาม

มากกว่านี้

Tabs

ภาพรวม
ประโยชน์ที่สำคัญที่สุด

ใช้งานง่าย

 • สามารถเข้าถึงการตั้งค่าพารามิเตอร์ทั้งหมดได้จากหน้าจอเดียว
 • แก้ไขค่าพารามิเตอร์ในการทางานได้อย่างรวดเร็วผ่านจอสัมผัสขนาด 12 นิ้ว
 • แก้ไขกราเดียนท์ได้แบบเรียลไทม์ด้วยการคลิกและลากข้อมูล
 • เก็บตัวอย่างง่ายเนื่องจากมีการตรวจจับความชันอัตโนมัติ

ยืดหยุ่น

 • เลือกความไวของเครื่องตรวจจับได้ตามชนิดและความเข้มข้นของตัวอย่างที่หลากหลาย
 • คัดแยกสารตัวอย่างที่มีความซับซ้อนให้บริสุทธิ์ได้ตั้งแต่เริ่มค้นพบไปจนถึงขั้นตอนการวิจัยและ พัฒนา
 • สลับการใช้งานระหว่างแบบนอร์มัลเฟส และแบบรีเวิสเฟสได้อย่างง่ายดาย

ปลอดภัย

 •  ตรวจติดตามไอระเหยที่เป็นอันตรายในสภาพแวดล้อมสถานที่ทางานเพื่อความปลอดภัยสูงสุด ของผู้ใช้
 • มีเซ็นเซอร์วัดระดับตัวทาละลายเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวทาละลายหมด
 • ระบบจดจาคาร์ทริดจ์และช่องใส่อัตโนมัติช่วยลดเวลาในการติดตั้งและลดความเสี่ยงที่อาจจะก่อ
   
จุดเด่น

เทคโนโลยี RFID

 • ระบบระบุแร็คและคาร์ทริดจ์อัตโนมัต
 • ใช้เวลาติดตั้งไม่นาน
 • โอกาสเกิดข้อผิดพลาดน้อยลง
REVELERIS® NAVIGATOR™ software

ซอฟต์แวร์ REVELERIS® NAVIGATOR™

 • เพิ่มประสิทธิภาพในการคัดแยกสารให้บริสุทธิ์และได้สาร กลับคืนมา
 • ปรับปรุงวิธีการทำางานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดได้โดยง่าย
 • ลดปริมาณของเสีย/ค่าใช้จ่ายของตัวทำาละลาย
 • ลดเวลาทำางานให้สั้นลง

ผล ิตภัณฑ ์ท ี่เก ี่ยวข ้ อง