Reveleris® X2

The next generation flash system

Reveleris® X2

Reveleris® X2 ระบบเตรียมสารด้วยวิธีโครมาโตกราฟีแบบแฟลช เป็นระบบที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง ช่วยให้นักเคมีสามารถมองเห็นส่วนประกอบและสิ่งเจือปนที่ไม่สามารถตรวจจับได้ก่อนหน้านี้ ทำให้สารที่ได้มีความบริสุทธิ์และสามารถนำสารประกอบเป้าหมายกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างสูงสุดในระยะเวลาอันสั้น

มากกว่านี้

Tabs

ภาพรวม
ประโยชน์ที่สำคัญที่สุด

มีประสิทธิภาพสูง

 • ซิงโครไนซ์สัญญาณที่ตรวจจับได้และเก็บตัวอย่างจากเครื่องตรวจจับได้สูงสุด 4 เครื่อง (ELSD/UV/Vis)
 • ตรวจจับสารประกอบได้ครอบคลุมสูงสุด
 • เพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดให้กับการนำาสารตัวอย่างของคุณกลับมาใช้ใหม่ด้วยการควบคุมให้มี อัตราไหลไปยัง ELSD เพียง 50 µL/นาทีหรือน้อยกว่า
 • รองรับอัตราการไหลได้สูงถึง 200 มล./นาทีและแรงดันที่ระดับ 200 psi (14 บาร์)

ใช้งานง่าย

 • แก้ไขค่าพารามิเตอร์ในการทำางานได้อย่างรวดเร็วผ่านจอสัมผัสขนาด 12 นิ้ว
 • แก้ไขกราเดียนท์ได้แบบเรียลไทม์ด้วยการคลิกและลากข้อมูล
 • การจดจำาคาร์ทริดจ์และช่องใส่อัตโนมัติช่วยลดเวลาในการติดตั้งและลดความเสี่ยงที่อาจจะก่อ ให้เกิดข้อผิดพลาดต่างๆ ได

ยืดหยุ่น

 • ตรวจจับโครโมฟอร์ ส่วนที่ไม่ใช่โครโมฟอร์ และส่วนประกอบของสารตัวอย่างที่มองเห็นได้ตั้งแต่ ระดับมิลลิกรัมจนถึงกิโลกรัม
 • คัดแยกสารตัวอย่างที่มีความซับซ้อนให้บริสุทธิ์ได้ตั้งแต่เริ่มค้นพบไปจนถึงขั้นตอนการวิจัยและ พัฒนา
 • สลับการใช้งานระหว่างแบบปกติกับแบบย้อนกลับได้อย่างง่ายดาย
จุดเด่น
RevealX™ detection technology

เทคโนโลยีการตรวจจับ RevealX™

 • เก็บตัวอย่างได้ง่ายดาย
 • ลดขั้นตอนการทำางานหลังจากการทำาสารให้บริสุทธิ์
 • เพิ่มอัตราการนำาโมเลกุลเป้าหมาย (Maximizes Recovery) กลับมาใช้ใหม่ได้สูงสุด
REVELERIS® NAVIGATOR™ software

ซอฟต์แวร์ REVELERIS® NAVIGATOR™

 • เพิ่มประสิทธิภาพในการคัดแยกสารให้บริสุทธิ์และได้สาร กลับคืนมา
 • ปรับปรุงวิธีการทำางานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดได้โดยง่าย
 • ลดปริมาณของเสีย/ค่าใช้จ่ายของตัวทำาละลาย
 • ลดเวลาทำางานให้สั้นลง
Natural Compounds

การประยุกต์ใช้งาน Reveleris® X2

การคัดแยกสารให้บริสุทธิ์แบบแฟลชด้วยวิธี Galla Chinensis
การคัดแยกสารให้บริสุทธิ์แบบแฟลชด้วยวิธีการสกัด ของ Galla Chinensis
สารประกอบเป้าหมายจะได้รับการตรวจจับด้วย UV และ ELSD

การคัดแยกสารให้บริสุทธิ์ด้วยวิธี FAMES
การคัดแยกสารให้บริสุทธิ์แบบแฟลชด้วยวิธี FAMEs (Fatty Acids Methyl Esters) สารประกอบไม่ใช่ UV ที่มองเห็นได้และสามารถตรวจจับได้โดยใช้ ELSD เท่านั้น

ผล ิตภัณฑ ์ท ี่เก ี่ยวข ้ อง