ระบบการทำาสารให้บริสุทธิ์ Reveleris® PREP

เหมาะสำาหรับใช้ในระบบแฟลชและการเตรียมตัวอย่างในระบบ HPLC

Reveleris® PREP Purification System

Reveleris® PREP เป็นระบบการทำาสารให้บริสุทธิ์ที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งผสานรวมความสามารถ ด้านการเตรียมตัวอย่างในระบบ HPLC และระบบเตรียมสารด้วยวิธีโครมาโตกราฟีแบบแฟลชเข้า ไว้ด้วยกันในเครื่องมือชุดเดียวที่ใช้งานง่าย ระบบการทำางานแบบสองโหมดที่ทันสมัยพร้อมตอบ โจทย์ความต้องการของทั้งนักเคมีอินทรีย์และนักวิจัยที่ต้องการเตรียมตัวอย่างในระบบ HPLC เพื่อ ให้กระบวนการทำาสารให้บริสุทธิ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

มากกว่านี้

Tabs

ภาพรวม
ประโยชน์ที่สำคัญที่สุด

อเนกประสงค

 • เลือกใช้งานการเตรียมตัวอย่างในระบบโครมาโตกราฟีหรือระบบแฟลชได้ตามต้องการ
 • ใช้ได้ทั้งแฟลชคาร์ทริดจ์และคอลัมน์สำาหรับการเตรียมตัวอย่างในระบบ HPLC
 • รองรับอัตราการไหลได้ถึง 200 มล./นาทีทั้งในโหมดแฟลชและโหมดเตรียมตัวอย่าง
 • รองรับแรงดันได้ถึง 1700 psi (120 บาร์) ในโหมดเตรียมตัวอย่าง
 • สามารถตรวจจับ UV-Vis และ ELS ได้ 3 แชนเนล
 • ตรวจจับได้ทั้งโครโมฟอร์และส่วนที่ไม่ใช่โครโมฟอร์

ใช้งานง่าย

 • อินเทอร์เฟซซอฟต์แวร์ใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพ
 • ควบคุมการทำางานผ่านจอสัมผัสขนาด 12 นิ้ว
 • สลับการใช้งานซอฟต์แวร์ระหว่างการเตรียมตัวอย่างในระบบ HPLC กับระบบแฟลชได้ด้วยคลิก เดียว
 • ไม่ต้องเสียเวลาในการเปลี่ยนอัตราการไหล
 • ติดตั้งคาร์ทริดจ์และคอลัมน์ได้ง่าย

สะดวกสบาย

 • ดูแลรักษาสารตัวอย่างได้อย่างสะดวก
 • เลือกระดับความไวของเครื่องตรวจจับได้ในคลิกเดียว
 • เลือกวิธีเก็บและสิ่งที่จะเก็บได้
 • เลือกความเร็วและ/หรือระดับความบริสุทธิ์ได้
 • จัดการกับขั้นตอนการทำาสารให้บริสุทธิ์ทั้งหมดได้ด้วยตัวเอง
จุดเด่น
RevealX™ detection technology

เทคโนโลยีการตรวจจับ RevealX™

 • เก็บตัวอย่างได้ง่ายดาย
 • ลดขั้นตอนการทำางานหลังจากการทำาสารให้บริสุทธิ์
 • เพิ่มอัตราการนำาโมเลกุลเป้าหมาย (Maximizes Recovery) กลับมาใช้ใหม่ได้สูงสุด
REVELERIS® NAVIGATOR™ software

ซอฟต์แวร์ REVELERIS® NAVIGATOR™

 • เพิ่มประสิทธิภาพในการคัดแยกสารให้บริสุทธิ์และได้สาร กลับคืนมา
 • ปรับปรุงวิธีการทำางานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดได้โดยง่าย
 • ลดปริมาณของเสีย/ค่าใช้จ่ายของตัวทำาละลาย
 • ลดเวลาทำางานให้สั้นลง
Simple switch between Flash and Preparative LC Modes

สลับการทำางานระหว่างโหมดแฟลช (Flash) และการเตรียมตัวอย่างในระบบ HPLC (Preparative HPLC) ได้อย่างง่ายดาย

สลับการทำางานระหว่างโหมดแฟลช (Flash) และการเตรียมตัวอย่างในระบบ HPLC (Preparative HPLC) ได้อย่างง่ายดาย ด้วยการแตะหน้าจอเพียงครั้งเดียว ไม่ต้องติดตั้งฮาร์ดแวร์เพิ่มเมื่อต้องการสลับการทำางานของแต่ละโหมด

Natural Compounds

การประยุกต์ใช้งาน Reveleris® PREP Purification System

การคัดแยกสารประกอบที่บริสุทธิ์ที่ได้จากการสกัดสารตัวอย่างธรรมชาติจะดำาเนินการโดยใช้วิธีโครมาโตกราฟี ซึ่งระบบ Reveleris Prep ได้ผสานรวมวิธีการเตรียมตัวอย่างในระบบโครมาโตกราฟีแบบของเหลวสมรรถนะสูง (HPLC) และระบบ แฟลชเข้าไว้ด้วยกันในระบบเดียว ทำาให้สามารถคัดแยกสารบริสุทธิ์ของสารประกอบเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง

ผล ิตภัณฑ ์ท ี่เก ี่ยวข ้ อง