Prep HPLC Columns

การทดสอบตัวอย่างจำนวนมากที่สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้

PrepChrom Columns

คอลัมน์ Prep HPLC ช่วยให้การดำเนินการคัดแยกมีประสิทธิภาพสูงโดยไม่จำเป็นต้องใช้ อนุภาคขนาดเล็ก (เช่น 5 μm) จะเห็นได้ว่าราคาของสเตชันนารีเฟสจะเพิ่มขึ้นแปรผันตามขนาด ของอนุภาคที่เล็กลง ดังนั้น ผลิตภัณฑ์นี้จึงช่วยลดต้นทุนในการทำสารให้บริสุทธิ์ได้อย่างมาก คอลัมน์ Prep HPLC เหมาะสำหรับการใช้งานร่วมกับระบบ BUCHI Reveleris® Prep และเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับการทำสารให้บริสุทธิ์อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

มากกว่านี้

Tabs

ภาพรวม
ประโยชน์ที่สำคัญที่สุด

ความจุในการโหลดสูง

  • ความจุในการโหลดสูงเมื่อใช้ซิลิกาทรงกลมที่มีอนุภาคขนาดเล็ก
  • การปรับขยายการแยกสารที่มีความละเอียดสูงทำได้ง่าย
  • สามารถทำตัวอย่างให้บริสุทธิ์ได้ถึง 1 กรัมในคอลัมน์ที่มี ID ถึง 50 มม.

ประหยัดค่าใช้จ่าย

  • ได้ความบริสุทธิ์สูงโดยไม่ต้องใช้อนุภาคที่มีขนาดเล็กมาก (เช่น 5 μm)
  • การทำให้บริสุทธิ์รวดเร็วด้วยการทดสอบตัวอย่างจำนวนมากและมีความละเอียดสูง
  • อายุการใช้งานของคอลัมน์ยาวนานเนื่องด้วยกระบวนการบรรจุและซิลิกาที่มีคุณภาพสูง

สามารถทำซ้ำได้

  • คุณภาพคงที่ด้วยซิลิกาทรงกลมที่มีความบริสุทธิ์เป็นพิเศษ
  • กระบวนการบรรจุระหว่างแบทช์ต่อแบทช์และคอลัมน์ต่อคอลัมน์สามารถทำซ้ำได้
  • สเตชันนารีเฟสมีเสถียรภาพสูงแม้จะผ่านการทำเกรเดียนหลาย  

ผล ิตภัณฑ ์ท ี่เก ี่ยวข ้ อง