BUCHI Update on SARS-CoV2 (Corona)

Read Now close

ELS Detector C-650

ตรวจวัดสารทั้งหมดได้ในคราวเดียว

ELS Detector C-650

Evaporative Light Scattering Detector (ELSD) (เครื่องตรวจวัดสารด้วยหลักการกระเจิงแสง) สามารถตรวจหาสารประกอบที่ไม่ระเหยทั้งหมด รวมทั้งสารต่างๆ ที่เครื่องตรวจวัดอื่นๆ ไม่ สามารถตรวจวัดได้ โดย C-650 สามารถจัดการแยกส่วนผสมระหว่างโมบายเฟสและเกรเดียนท์ ได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

มากกว่านี้

Tabs

ภาพรวม
ประโยชน์ที่สำคัญที่สุด

รองรับความหลากหลายของการใช้งาน

 • การตรวจหาสารทั้งหมดโดยไม่ต้องอาศัยคุณสมบัติสเปกโตรสโคปี
 • ไม่ได้รับผลกระทบจากการ Elution Gradient
 • การตรวจหาสารกึ่งระเหยด้วยการระเหยที่อุณหภูมิต่ำ
 • เลือกตัวทำละลายที่ใช้เป็นตัวชะได้หลากหลาย จึงมีความยืดหยุ่นสูง

ใช้งานง่าย

 • มีพารามิเตอร์มาตรฐานใช้งานได้ครอบคลุมหลายแอพพลิเคชั่น
 • ใช้เวลาสั้นในการเตรียมระบบ
 • ใช้กับตัวทำละลายที่ระเหยได้
 • ง่ายต่อการประเมินค่าเชิงปริมาณด้วยการตรวจจับมวลอนุภาคของแข็ง

มีความยืดหยุ่น

 • มีอัตราการไหลสูง (สูงสุด 250 มล./นาที) โดยใช้ตัวแยกการไหลที่เหมาะสม
 • ปรับสภาพตัวอย่างเริ่มต้นด้วยเครื่องพ่นละอองที่เฉพาะเจาะจง
 • สูญเสียปริมาณตัวอย่างน้อยที่สุดในกระบวนการตรวจจับสัญญาณ
Features
C-650_detection_principle_02

หลักการทำงานของ C-650 ELS Detector (เครื่องตรวจจับ ELS)

Evaporative Light Scattering Detector C-650 (เครื่องตรวจจับการกระเจิงของแสงในไอ) ทำหน้าที่ตรวจจับสารประกอบที่ไม่ระเหยทุกประเภท รวมถึงสารที่ไม่สามารถตรวจจับได้ด้วยรังสียูวี การทำงานของเครื่องตรวจจับแบ่งออกเป็นสามขั้นตอนด้วยกัน: การพ่นสารชะให้เป็นละอองฝอย การระเหยตัวทำละลาย และการตรวจจับสารประกอบที่ต้องการโดยใช้โมดูลตรวจจับการกระเจิงของแสง เครื่องนี้สามารถตรวจจับสารที่มีอัตราการไหลตั้งแต่ 0.1 ถึง 5 มล./นาที

ผล ิตภัณฑ ์ท ี่เก ี่ยวข ้ อง