กลุ่มผลิตภัณฑ์และบริกำร «Preparative Chromatography ELSD/UV Flash»

การแยกสารด้วยวิธีโครมาโตกราฟฟีประสิทธิภาพสูงชนิดแฟลช

Solution «Preparative Chromatography ELSD / UV Flash»

หลังจากการพัฒนาเป็นเวลานานและขั้นตอนการสังเคราะห์หลายขั้นตอน คุณจะได้โมเลกุลที่ ต้องการในที่สุด แต่จะอยู่ในรูปของสารประกอบเชิงซ้อน ขั้นตอนการทาสารให้บริสุทธิ์จึงเป็นขั้นตอน ที่สาคัญอย่างยิ่ง โดยจะต้องสามารถป้องกันสารตัวอย่างของคุณได้และให้ความบริสุทธิ์สูง ระบบ  Reveleris® X2 สามารถแยกสารและตรวจจับสารประกอบทั้งหมดได้อย่างรวดเร็วว่าถูกดูดซับใน UV ได้หรือไม่

มากกว่านี้

Tabs

ภาพรวม
ประโยชน์ที่สำคัญที่สุด

การตรวจจับประสิทธิภาพสูง

 • ซิงโครไนซ์สัญญาณที่ตรวจจับได้และเก็บตัวอย่างจากเครื่องตรวจจับได้สูงสุด 4 เครื่อง (ELSD และ UV)
 • สารประกอบทั้งหมดจะถูกตรวจจับทันทีเมื่อใช้เครื่องตรวจจับ UV ร่วมกับ Evaporative Light Scattering Detector หรือ ELSD (เครื่องตรวจวัดสารด้วยหลักการกระเจิงแสง)
 • เพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดให้กับการนาสารตัวอย่างของคุณกลับมาใช้ใหม่ด้วยการควบคุมให้มีอัตราไหลไปยัง ELSD เพียง 30 µL/นาทีหรือน้อยกว่า

ยืดหยุ่นและเชื่อถือได้

 • แก้ไขค่าพารามิเตอร์ในการทางานได้อย่างรวดเร็วผ่านจอสัมผัสขนาด 12 นิ้ว
 • การจดจาแฟลชคาร์ทริดจ์และแร็คอัตโนมัติช่วยลดเวลาในการปรับตั้งและลดความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิด ข้อผิดพลาดต่างๆ ได้
 • เครื่องตรวจจับ ELS แบบปรับเองอัตโนมัติโดยผู้ใช้ไม่ต้องดาเนินการ

ยืดหยุ่น

 • คัดแยกสารตัวอย่างที่มีความซับซ้อนให้บริสุทธิ์ได้ตั้งแต่เริ่มค้นพบไปจนถึงขั้นตอนการวิจัยและพัฒนา
 • แยกสารแบบแฟลชได้อย่างรวดเร็วด้วยซอฟต์แวร์ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสม (การปรับเกรเดียนท์อัตโนมัติ, การเปลี่ยนตาแหน่งข้อมูล TLC)
 • สารประกอบทั้งหมดจะถูกตรวจจับทันทีเมื่อใช้เครื่องตรวจจับ UV ร่วมกับ Evaporative Light Scattering Detector หรือ ELSD (เครื่องตรวจวัดสารด้วยหลักการกระเจิงแสง) ที่รวมอยู่
ภาพรวม

ผลิตภัณฑ์ที่นำมาประยุกต์ใช้

บริการและสนับสนุน

 • Reference applications
 • Laboratory chromatography guide
 • Customized application support
 • Practical workshops, trainings and seminars
 • Minimized downtime thanks to our service hotline