กลุ่มผลิตภัณฑ์และบริกำร «กำรเตรียมตัวอย่ำงด้วยวิธีโครมำโตกรำฟีแบบ UV Flash»

การแยกสารด้วยวิธีโครมาโตกราฟีแบบแฟลชประสิทธิภาพสูง

Solution «Preparative Chromatography UV Flash»

ในฐานะนักเคมีอินทรีย์ ความท้าทายของคุณก็คือการสร้างสรรค์สารประกอบที่เป็นนวัตกรรมใหม่โดยเร็ว ที่สุด คุณจึงต้องมีระบบการทาบริสุทธิ์ที่เรียบง่ายและยืดหยุ่นที่จะสามารถช่วยให้คุณโฟกัสที่คุณสมบัติ ทางเคมีได้โดยไม่ต้องกังวลกับการแยกสารด้วยวิธีการโครมาโตกราฟี ระบบ Reveleris® X2-UV จะช่วยให้ คุณสามารถทาการแยกสารด้วยวิธีโครมาโตกราฟีแบบแฟลชได้ดีที่สุด

มากกว่านี้

Tabs

ภาพรวม
ประโยชน์ที่สำคัญที่สุด

ใช้งานง่าย

  • ระบบเชื่อมต่อที่ใช้งานง่ายในหน้าจอเดียวโดยใช้หน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ 12 นิ้ว
  • สลับการใช้งานระหว่างนอร์มัลเฟสหรือรีเวิร์สเฟสได้อย่างรวดเร็วโดยใช้ซอฟต์แวร์ช่วย
  • การสร้างแรงดันเริ่มต้นโดยอัตโนมัติของปั๊มช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการยกเลิกการทางาน

การทางานที่ไม่ต้องใช้คนดูแล

  • การจดจาแฟลชคาร์ทริดจ์และแร็คอัตโนมัติช่วยลดเวลาในการปรับตั้งและลดความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิด ข้อผิดพลาดต่างๆ ได้
  • เซ็นเซอร์ตรวจจับไอระเหยและเซ็นเซอร์ตรวจวัดระดับตัวทาละลายช่วยให้มั่นใจได้ว่าการดาเนินการจะปลอดภัย และสมบูรณ์
  • การใช้ตัวทาละลายชนิดเดียวกันในขวดหลายขวดที่มีการสลับเปลี่ยนเส้นอย่างรวดเร็วเพื่อให้สามารถรองรับตัว ทาละลายได้มากขึ้น

ยืดหยุ่น

  • คัดแยกสารตัวอย่างที่มีความซับซ้อนให้บริสุทธิ์ได้ตั้งแต่เริ่มค้นพบไปจนถึงขั้นตอนการวิจัยและพัฒนา
  • แยกสารแบบแฟลชได้อย่างรวดเร็วด้วยซอฟต์แวร์ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสม (การเปลี่ยนตาแหน่งข้อมูล TLC
ภาพรวม

ผลิตภัณฑ์ที่นำมาประยุกต์ใช้