BUCHI Update on SARS-CoV2 (Corona)

Read Now close

Syncore® Analyst (เครื่องระเหยสารแบบหลายตัวอย่าง)

เพิ่มความเข้มข้นของสารให้มีคุณภาพสูง

Syncore® Analyst

Syncore® Analyst (เครื่องระเหยสารแบบหลายตัวอย่าง) สามารถเพิ่มความเข้มข้นของสารหลายตัวอย่างพร้อมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการออกแบบอย่างเหมาะ สม จึงสามารถป้องกันการปนเปื้อนข้ามระหว่างตัวอย่างและมีอัตราการนำตัวทำละลายกลับมา ใช้ได้ใหม่สูง นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์เสริมที่หลากหลาย ช่วยให้สามารถปรับแต่งการทำงานร่วมกับ ตัวอย่างได้ตามต้องการ

มากกว่านี้

Tabs

ภาพรวม
ประโยชน์ที่สำคัญที่สุด

มีประสิทธิภาพ

  • ระเหยสารให้เข้มข้นตั้งแต่ 1 ถึง 12 ตัวอย่างพร้อมกัน เพื่อให้ได้ปริมาตรที่ต้องการ
  • ประหยัดต้นทุนการดำเนินงานด้วยไม่ต้องใช้ไนโตรเจน
  • มีขนาดเล็กทำให้ประหยัดพื้นที่ในห้องปฏิบัติการ
  • เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการด้วยการรวมการสกัดด้วยตัวดูดซับของแข็ง (Solid Phase Extraction) และการระเหยสารให้มีความเข้มข้นเพิ่มขึ้นไว้ด้วยกัน

ผลลัพธ์มีคุณภาพสูง

  • ป้องกันการปนเปื้อนข้ามระหว่างตัวอย่างด้วยการออกแบบที่เหมาะสม
  • การใช้งานร่วมกับการสกัดด้วยตัวดูดซับของแข็ง (SPE) ช่วยลดความเสี่ยงของการปนเปื้อน ข้าม
  • มีอัตราการกลับคืนของสารละลายสูงเนื่องจากการทำงานที่ต่อเนื่องทุกขั้นตอน (อัตราการ กลับคืนของสารละลายสูงถึง 100%)

ประหยัดเวลา

  • ประหยัดเวลาโดยใช้เทคโนโลยีการระเหยแบบหลายตัวอย่างพร้อมกันและรวดเร็ว
  • เพิ่มผลผลิตด้วยการระเหยสารให้เข้มข้นขึ้นอย่างรวดเร็วได้ถึง 12 ตัวอย่างพร้อมกัน
  • ทำการระเหยสารให้เข้มข้นขึ้นให้มีปริมาณตามต้องการโดยไม่ต้องควบคุมดูแลหน้าเครื่อง

ผล ิตภัณฑ ์ท ี่เก ี่ยวข ้ อง