BUCHI Update on SARS-CoV2 (Corona)

Read Now close

คุณอยู่ที่นี่

«NIRSolutions™ สำหรับคลังสินค้า»

การตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบที่น่าเชื่อถือในคลังสินค้า

NIRFlex Warehouse use - raw material ID

การตรวจสอบวัตถุดิบขาเข้าที่ถูกต้อง สะดวกและรวดเร็วช่วยเพิ่มความมั่นใจต่อคุณภาพสินค้ามากยิ่ง ขึ้น ผลิตภัณฑ์ «NIRSolutions™ สำหรับคลังสินค้า» เราขอเสนอสายวัดใยแก้วนำแสงหรือไฟเบอร์ออพ ติกที่มีความแม่นยำและให้ผลที่น่าเชื่อถือทั้งการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพและปริมาณ สามารถตรวจวัด ได้โดยตรง ณ คลังสินค้า

มากกว่านี้

Tabs

ภาพรวม
ประโยชน์ที่สำคัญที่สุด

น่าเชื่อถือ

 • สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องด้วยหัววัดไฟเบอร์ออพติกที่แข็งแรงทนทานและชุดหลอดกำเนิดแสงสำรองที่สลับเปลี่ยนได้โดยอัตโนมัติ
 • เครื่องมือที่แข็งแรงทนทานด้วยเทคโนโลยี FT-NIR แบบใช้ผลึกแยกแสงวิธีโพลาไรเซชั่น
 • สามารถจำแนกข้อผิดพลาดได้แม้ว่าตัวอย่างมีโครงสร้างทางเคมีใกล้เคียงกันมาก

รวดเร็ว

 • การตรวจวัดสามารถทำได้ทันทีโดยไม่ต้องเตรียมตัวอย่างหรือผ่านขั้นตอนทำความสะอาด
 • ซอฟต์แวร์เคโมเมตริกช่วยให้สามารถสร้างสมการเทียบมาตรฐานได้อย่างรวดเร็ว
 • สามารถใช้สมการเทียบมาตรฐานสำเร็จรูปได้เพื่อลดเวลาในการเก็บตัวอย่าง (เช่น กลุ่มตัวอย่างเภสัชกรรม)

ตรงตามมาตรฐาน

 • ออกแบบและใช้งานได้สอดคล้องตามข้อกำหนดทางเภสัชกรรม เช่น เภสัชตำรับระหว่างประเทศ แนวปฏิบัติ GMP และ US FDA 21 CFR Part 11
 • สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับได้ผ่านการสอบเทียบหรือทวนสอบความถูกต้องด้วยระบบวงจรฐานข้อมูล
 • การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์
ภาพรวม
NIRSolutions Service Support

บริการและสนับสนุน

 • การฝึกอบรมการใช้งานและการบำรุงรักษาเบื้องต้น
 • การฝึกอบรมระดับสูงในเรื่องสมการเทียบมาตรฐาน
 • บริการตรวจสอบการติดตั้งและใช้งานตามมาตรฐาน IQ/OQ
 • บริการสร้างสมการเทียบมาตรฐาน
 • โปรแกรมบำรุงรักษาอุปกรณ์รวมถึงการตรวจสอบตาม IQ/OQ
 • บริการสายด่วนช่วยให้แก้ปัญหารวดเร็วขึ้น
NIRSolutons Raw Material Control Pharma