BUCHI Update on SARS-CoV2 (Corona)

Read Now close

คุณอยู่ที่นี่

«NIRSolutions™ ออนไลน์»

การตรวจวัดแบบออนไลน์ในการระหว่างผลิต

On-line

การปรับปรุงกระบวนการผลิตให้อยู่ในสภาวะเหมาะสมรวมถึงการลดปริมาณของเสียมีความจำเป็น อย่างยิ่ง «NIRSolutions™ ออนไลน์» สำหรับตรวจวัดปัจจัยหรือพารามิเตอร์ที่ส่งผลกระทบต่อ กระบวนการแบบต่อเนื่อง ช่วยให้ปรับสภาวะการผลิตได้ทันที

มากกว่านี้

Tabs

ภาพรวม
ประโยชน์ที่สำคัญที่สุด

มีประสิทธิภาพ

 • สมการเทียบมาตรฐานสำเร็จรูปใช้งานได้รวดเร็วและประหยัดเวลา
 • ให้ข้อมูลที่มากขึ้นด้วยการตรวจวัดพารามิเตอร์หลาย ๆ ตัวพร้อมกัน
 • การถ่ายโอนข้อมูลไปยัง MES แบบอัตโนมัติ

มีประสิทธิผล

 • สามารถปรับสภาวะการผลิตได้ทันทีเนื่องจากมีการวัดข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
 • สามารถควบคุมกระบวนการได้โดยอัตโนมัติ

น่าเชื่อถือ

การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
 • เป็นระบบ FT-NIR ใช้อุปกรณ์แยกแสงแบบโพลาไรเซชั่น ทนทานต่อแรงสั่นสะเทือน
 • มีสารมาตรฐานภายในตัวเครื่องทำให้สามารถทดสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ได้ตลอด
 • มีหลอดกำเนิดแสงสำรองในตัวเครื่อง สลับการใช้งานได้โดยอัตโนมัติ
 
ภาพรวม
NIRSolutions Application Support

บริการและสนับสนุน

 • การฝึกอบรมการใช้งานและการบำรุงรักษาเบื้องต้น
 • การฝึกอบรมระดับสูงในเรื่องสมการเทียบมาตรฐาน
 • บริการตรวจสอบการติดตั้งและใช้งานตามมาตรฐาน IQ/OQ
 • บริการสร้างสมการเทียบมาตรฐาน
 • โปรแกรมบำรุงรักษาอุปกรณ์รวมถึงการตรวจสอบตาม IQ/OQ
 • บริการสายด่วนช่วยให้แก้ปัญหารวดเร็วขึ้น
event example

ผลิตภัณฑ์ที่นำมาประยุกต์ใช้