BUCHI Update on SARS-CoV2 (Corona)

Read Now close

คุณอยู่ที่นี่

NIRCal® Software (ซอฟต์แวร์)

เครื่องมือพัฒนาสมการ NIR ที่ทรงประสิทธิภาพ

NIRCal Screen One

NIRCal เป็นชุดซอฟต์แวร์วิเคราะห์การวัดเชิงเคมีสถิติที่ทรงประสิทธิภาพสำหรับการพัฒนาวิธี การตรวจวัดแบบ NIR เพื่อสร้างผลลัพธ์การทำนาย NIR ที่รวดเร็วและเชื่อถือได้

มากกว่านี้

Tabs

ภาพรวม
ประโยชน์ที่สำคัญที่สุด

ปรับแต่งได้ตามความต้องการของคุณ

  • สร้างสมการเทียบมาตรฐานได้เหมาะสมมากที่สุดด้วยวิธีการทางเคมีสถิติที่หลากหลายสำหรับ การวิเคราะห์เชิงปริมาณและการจำแนกประเภท (PLS, PCR, MLR, SIMCA)
  • มีฟังก์ชันปรับสภาพข้อมูลสเปกตรัมที่ยืดหยุ่นและหลากหลายทำให้ได้โมเดลการทำนายที่ดีขึ้น
  • สามารถถ่ายโอนและแปลงข้อมูลสเปกตรัม NIR จากผู้ผลิตรายอื่นได้

ใช้งานง่ายและทรงประสิทธิภาพ

  • เวลาที่ใช้ในการพัฒนาวิธีการสั้นลงเนื่องจากมี “Calibration Wizard” ฟังก์ชันช่วยสร้างสมการ เทียบมาตรฐานแบบอัตโนมัติ
  • ประหยัดเวลาด้วยการคำนวณชุดข้อมูลขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็ว
  • ฐานข้อมูลที่ใช้ร่วมกันช่วยให้สามารถใช้ฐานข้อมูลเดียวกันในการสร้างแอพพลิเคชั่นที่ต่างกัน ได้

ผลลัพธ์ที่เชื่อถือได้

  • เข้าใจง่ายด้วยการแสดงผลข้อมูลในรูปแบบกราฟิก
  • ผลลัพธ์การทำนายที่เชื่อถือได้เนื่องจากใช้เกณฑ์ที่หลากหลายสำหรับการตรวจหาค่าที่ผิดปกติ
  • มีฟังก์ชันทวนสอบชุดข้อมูลและแสดงรายละเอียดเชิงสถิติของสมการเทียบมาตรฐาน
Features
NIRCal Software Wizard Module

NIRCal Calibration wizard

Calibration Wizard ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรแล้วสำหรับการสร้างการปรับเทียบอัตโนมัติจากฐานข้อมูลความรู้ โปรแกรมนี้ช่วยให้สามารถพัฒนาและตรวจสอบความถูกต้องของการปรับเทียบได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยไม่จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญด้านคีโมเมตริก Calibration Wizard จะทำการค้นหาพารามิเตอร์ที่ดีที่สุดสำหรับการปรับเทียบของคุณจากตัวเลือกต่างๆ ที่เป็นไปได้ คุณภาพของการปรับเทียบแต่ละรายการที่ทำโดยใช้ Wizard จะกำหนดโดยใช้ NIRCal Q-Value (Calibration Quality Value)

 

NIRCal Quantiative Calibration

วิธีการปรับเทียบเชิงปริมาณของ NIRCal

วิธีการปรับเทียบเชิงปริมาณหลายตัวแปร เช่น กำลังสองน้อยที่สุดบางส่วน (Partial Least Square หรือ PLS) การถดถอยโดยใช้องค์ประกอบหลัก (Principal Component Regression หรือ PCR) และการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ (Multi-Linear Regression หรือ MLR)

NIRCal chemometric Software Overview

การตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลองของ NIRCal

สำหรับการตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลอง คุณสามารถกำหนดชุดการตรวจสอบความถูกต้องแยกต่างหากได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกใช้ Cross Validation ได้เช่นกัน คุณสามารถใช้พารามิเตอร์ทางสถิติต่างๆ (SEC, SEP, BIAS, PRESS, r2, … ) เพื่อช่วยในการตรวจสอบความถูกต้องของการปรับเทียบได้ การทดสอบทางสถิติ เช่น Durbin-Watson หรือ t-Test ช่วยให้คุณสามารถแปลความหมายของข้อมูลได้โดยที่มีระดับความน่าเชื่อถือสูง การทดสอบ Durbin-Watson จะเป็นการตรวจหาความเป็นเส้นตรงของวิธีการทดสอบเชิงปริมาณ การทดสอบ t-Test จะเป็นการตรวจสอบความสมมูลของผลการตรวจสอบความถูกต้องของตัวอย่างเทียบกับค่าอ้างอิง

NIRCal Identification Cluster Plot

วิธีการปรับเทียบเชิงคุณภาพของ NIRCal

วิธีการปรับเทียบเชิงคุณภาพหลายตัวแปร (การจำแนกประเภท, การระบุ) เช่น CLUSTER และ SIMCA การวิเคราะห์ข้อมูลหลายตัวแปรด้วย PCA

NIRCal 3D Spectra Graphics

กราฟิกแบบอินเตอร์แอคทีฟของ NIRCal

NIRCal มีการแสดงกราฟิกแบบอินเตอร์แอคทีฟสำหรับข้อมูลสเปกตรัมและพารามิเตอร์คีโมเมตริกทุกประเภท โดยสามารถนำผลลัพธ์มารวมกันเพื่อพล็อตเป็นกราฟได้หลายรูปแบบ เช่น กราฟเส้น กราฟพิกัดเชิงขนาน กราฟการกระจายในแบบ 1D, 2D และ 3D กราฟพื้นที่ผิวในแบบ 2D และ 3D

NIRCal Pretreated Spectra 3D Plot

การเตรียมข้อมูลของ NIRCal

อัลกอริทึมเตรียมประมวลผลข้อมูลที่มีให้เลือกมากถึง 45 แบบ (การเตรียมข้อมูล) ซึ่งสามารถนำมาใช้ในลำดับใดก็ได้ เช่น การนอร์มัลไลซ์, SNV, อนุพันธ์ (อันดับที่ 1, 2, 3), การปรับเรียบ, การแปลง, การชดเชยออฟเซ็ต, MSC, การกรองเชิงเส้นแบบกำหนดเอง