BUCHI Update on SARS-CoV2 (Corona)

Read Now close

Interface I-300 Pro

ควบคุมการทำงานจากส่วนกลางผ่านระบบหน้าจอสัมผัส

Interface I-300 Pro มีหน้าจอแบบสัมผัสขนาด 7 นิ้วสำหรับใช้ในการควบคุมและดูพารามิเตอร์ กระบวนการทำงานทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โหมดการทำงานที่ชาญฉลาด ความสามารถในการ บันทึกข้อมูล และการสร้างแผนภูมิ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและความสะดวกของกระบวนการทำ ระเหยแบบหมุนได้

มากกว่านี้

Tabs

ภาพรวม
ประโยชน์ที่สำคัญที่สุด

มีประสิทธิภาพ

 • การปฏบิ ตั งิ านทีส่ ามารถตัง้ โปรแกรมได้ รวมถงึ การแจง้ เตอื นแบบเรยี ลไทมบ์ นอปุ กรณส์ ือ่ สาร เคลื่อนที่เมื่อผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องเข้ามาดูแล
 • โหมดเพิม่ เตมิ อืน่ ๆ ชว่ ยใหค้ ณุ สามารถทำ งานโดยตอ้ งไมใ่ ชบ้ คุ ลากรในการควบคมุ ดแู ล:
  • การกลัน่ อตั โนมตั ดิ ว้ ยเซน็ เซอร ์ CloudDest
  • เซน็ เซอรต์ รวจจบั ฟองอากาศสำ หรบั ตวั อยา่ งทีม่ ลี กั ษณะฟอง
 • การทำ งานทีซ่ งิ โครไนซ์ระหวา่ งกนั อยา่ งสมบรู ณแ์ บบ ดว้ ยเครือ่ งทำระเหยแบบหมนุ ทีค่ วบคมุ จาก ส่วนกลาง อ่างให้ความร้อน ปั๊มสุญญากาศที่สามารถควบคุมความเร็วได้ และเครื่องทำความเย็น แบบหมุนเวียน

สะดวกสบาย

 • ผสานรวมกับระบบ Rotavapor® R-300 ได้อย่างง่ายดาย
 • ควบคุมดูแลพารามิเตอร์กระบวนการทำงานทั้งหมด เช่น ความเร็วในการหมุน อุณหภูมิ (การ ทำความร้อน การทำความเย็น ไอระเหย) และแรงดันได้อย่างรวดเร็วจากหน้าจอสัมผัสส่วนกลาง
 • การติดตามดูแลจากระยะไกลผ่านสมาร์ทโฟน รวมถึงการแจ้งเตือน การสร้างแผนภูมิ และการ แสดงผลแบบเรียลไทม์
 • สามารถย้อนกลับไปดูการทำงานได้ด้วยฟังก์ชั่นการบันทึกพารามิเตอร์กระบวนการทำงาน ทั้งหมดโดยไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์เพิ่มเติม

อเนกประสงค์

 • อินเทอร์เฟซที่ยืดหยุ่นทำให้ติดตั้งได้ง่ายและใช้งานสะดวกจากหลายตำแหน่ง:
  • มือจับ Rotavapor®
  • ปั๊มสุญญากาศ
  • ตู้ดูดควันหรือเคาน์เตอร์ห้องปฏิบัติการติดผนัง
 • การทำงานแบบสแตนด์อะโลนเพื่อควบคุมระบบสุญญากาศ
Features

การตรวจจับตัวอย่างที่มีฟอง

การป้องกันไม่ให้เกิดฟองมากเกินไปคือสิ่งที่จำเป็นต่อการกลั่นสารที่ไม่มีผู้ควบคุม อีกทั้งยังช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มความสามารถในการทำซ้ำได้

ประหยัดเวลายิ่งกว่าด้วยการตรวจสอบกระบวนการทำงานผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่

แอพ Monitor สำหรับพีซีและอุปกรณ์สื่อสารพกพาสามารถแสดงการทำงานและภาพกราฟิกของพารามิเตอร์กระบวนการทำงานได้ในลักษณะเรียลไทม์ รวมถึงมีระบบส่งการแจ้งเตือนเมื่อจำเป็นต้องมีบุคลากรเข้าไปควบคุมดูแล จึงช่วยลดเวลาในการควบคุมดูแลอุปกรณ์และประหยัดเวลาอันมีค่าเพื่อการทำงานอื่นๆ ได้เป็นอย่างมาก

กำหนดพารามิเตอร์ขั้นตอนการทำงานมาตรฐานด้วยตนเอง

ผู้ใช้สามารถตั้งโปรแกรมวิธีการทำงานพร้อมพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องผ่าน Interface I-300 Pro พร้อมทั้งตรวจสอบประสิทธิภาพจากแผนภูมิข้อมูลแบบเรียลไทม์ที่ปราศจากข้อผิดพลาดได้ในแบบที่ต้องการ

รวบรวมและถ่ายโอนข้อมูลได้อย่างสะดวก

I-300 Pro สามารถบันทึกวิธีการทำงานทั้งหมดเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้อย่างสมบูรณ์ และทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นปลายเป็นเรื่องง่าย

แจ้งเตือนได้ทันการเมื่อเกิดเหตุผิดปกติ

I-300 และ I-300 Pro มีฟังก์ชั่นเพื่อการทดสอบรอยรั่ว เพื่อตรวจสอบระบบและแจ้งเตือนให้ผู้ใช้ทราบเมื่อจำเป็นต้องมีการบำรุงรักษา การตรวจจับความผิดปกติล่วงหน้าช่วยให้ประหยัดทั้งทรัพยากร เวลา และปกป้องตัวอย่างได้

Additional features
Rotavapor R-300

Rotavapor® R-300 – ที่สุดแห่งความยืดหยุ่นและความสะดวกสบาย

R-300 คือระบบเครื่องมือแบบโมดูลที่มอบประสิทธิภาพในการกลั่นสารได้อย่างยืดหยุ่นยิ่งกว่า มาพร้อมส่วนประกอบมากมายให้เลือกใช้ เช่น คอนเดนเซอร์ อ่างให้ความร้อน และเครื่องแก้ว เพื่อการสร้างระบบที่สามารถปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการของแต่ละบุคคลได้อย่างแท้จริง

Rotavapor® R-300

Vacuum Pump V-300 / V-600

ปั๊มสุญญากาศ V-300 / V-600 – ควบคุมแรงดันได้อย่างน่าเชื่อถือเพื่อการกลั่นสารที่เสถียร

ปั๊มสุญญากาศจะควบคุมแรงดันด้วยการควบคุมความเร็วเพื่อให้การกลั่นสารสม่ำเสมอยิ่งขึ้น ปั๊มสามารถทำงานได้อย่างเงียบสนิทและมีให้เลือกใช้งาน 2 ขนาด ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้กระบวนการกลั่นสารละลายที่มีจุดเดือดสูงและจุดเดือดต่ำ

Vacuum Pump V-300 / V-600

เครื่องทำความเย็นหมุนเวียน F-305 / F-308 / F-314 – ประสิทธิภาพการทำความเย็นสูงและสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย

เครื่องทำความเย็นที่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำ ทั้งยังช่วยลดความสิ้นเปลืองในการใช้น้ำและพลังงานได้อย่างมาก นอกจากนี้ยังมีอินเตอร์เฟสที่ช่วยให้สามารถเริ่มต้นกระบวนการกลั่นสารได้ทันที ทำให้ดำเนินงานได้อย่างรวดเร็วและประหยัดเวลายิ่งขึ้น

Recirculating Chiller F-305 / F-308 / F-314

ผล ิตภัณฑ ์ท ี่เก ี่ยวข ้ อง