BUCHI Update on SARS-CoV2 (Corona)

Read Now close

Interface I-300 Pro

ควบคุมการทำงานจากส่วนกลางผ่านระบบหน้าจอสัมผัส

Interface I-300 Pro

Interface I-300 Pro มีหน้าจอแบบสัมผัสขนาด 7 นิ้วสำหรับใช้ในการควบคุมและดูพารามิเตอร์ กระบวนการทำงานทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โหมดการทำงานที่ชาญฉลาด ความสามารถในการ บันทึกข้อมูล และการสร้างแผนภูมิ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและความสะดวกของกระบวนการทำ ระเหยแบบหมุนได้

มากกว่านี้

Tabs

ภาพรวม
ประโยชน์ที่สำคัญที่สุด

มีประสิทธิภาพ

 • การปฏบิ ตั งิ านทีส่ ามารถตัง้ โปรแกรมได้ รวมถงึ การแจง้ เตอื นแบบเรยี ลไทมบ์ นอปุ กรณส์ ือ่ สาร เคลื่อนที่เมื่อผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องเข้ามาดูแล
 • โหมดเพิม่ เตมิ อืน่ ๆ ชว่ ยใหค้ ณุ สามารถทำ งานโดยตอ้ งไมใ่ ชบ้ คุ ลากรในการควบคมุ ดแู ล:
  • การกลัน่ อตั โนมตั ดิ ว้ ยเซน็ เซอร ์ AutoDest
  • เซน็ เซอรต์ รวจจบั ฟองอากาศสำ หรบั ตวั อยา่ งทีม่ ลี กั ษณะฟอง
 • การทำ งานทีซ่ งิ โครไนซ์ระหวา่ งกนั อยา่ งสมบรู ณแ์ บบ ดว้ ยเครือ่ งทำระเหยแบบหมนุ ทีค่ วบคมุ จาก ส่วนกลาง อ่างให้ความร้อน ปั๊มสุญญากาศที่สามารถควบคุมความเร็วได้ และเครื่องทำความเย็น แบบหมุนเวียน

สะดวกสบาย

 • ผสานรวมกับระบบ Rotavapor® R-300 ได้อย่างง่ายดาย
 • ควบคุมดูแลพารามิเตอร์กระบวนการทำงานทั้งหมด เช่น ความเร็วในการหมุน อุณหภูมิ (การ ทำความร้อน การทำความเย็น ไอระเหย) และแรงดันได้อย่างรวดเร็วจากหน้าจอสัมผัสส่วนกลาง
 • การติดตามดูแลจากระยะไกลผ่านสมาร์ทโฟน รวมถึงการแจ้งเตือน การสร้างแผนภูมิ และการ แสดงผลแบบเรียลไทม์
 • สามารถย้อนกลับไปดูการทำงานได้ด้วยฟังก์ชั่นการบันทึกพารามิเตอร์กระบวนการทำงาน ทั้งหมดโดยไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์เพิ่มเติม

อเนกประสงค์

 • อินเทอร์เฟซที่ยืดหยุ่นทำให้ติดตั้งได้ง่ายและใช้งานสะดวกจากหลายตำแหน่ง:
  • มือจับ Rotavapor®
  • ปั๊มสุญญากาศ
  • ตู้ดูดควันหรือเคาน์เตอร์ห้องปฏิบัติการติดผนัง
 • การทำงานแบบสแตนด์อะโลนเพื่อควบคุมระบบสุญญากาศ
Features
feature intuitive navigation r-300

การนำทางที่เข้าใจง่าย

แผงระบบสัมผัสกันนำได้ ปุ่มควบคุมใช้งานง่าย และมาพร้อมปุ่มหยุดการทำงานทันที

11595134_I-300_PB_A4_en_Dynamic-distillation

การสร้างแผนภูมิ

พารามิเตอร์กระบวนการทำงานทั้งหมดจะได้รับการแสดงผลแบบกราฟิกเพ่อื อำนวยความสะดวกในการดูแลติดตามผลการกลั่น

การบันทึกข้อมูล

บันทึกพารามิเตอร์กระบวนการทำงาน ทั้งหมดอย่างต่อเน่อื งเพ่อื ให้สามารถ ย้อนกลับไปดูได้ สามารถถ่ายข้อมูลลง ไว้ใน SD การ์ดเพ่อื การวิเคราะห์เพมิ่เติม

11595134_I-300_PB_A4_en_A_drying_mode

การตรวจสอบดูแลจากระยะไกล

แอพ Rotavapor® R-300 สำหรับ iOS, Android และ Windows 8 ช่วยให้คุณสามารถดูพารามิเตอร์  กระบวนการทำ งานท้งั หมด รวมทั้ง สามารถสร้างแผนภูมิได้ทันทีและมี ระบบแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์

การควบคุมระยะไกล

ด้วยการติดต้งั ท่ยี ืดหยุ่นบนต้ดู ูดควนั ทำให้สามารถควบคุมอินเทอร์เฟซ การทำงานระยะไกลจากสถานที่ที่ เหมาะสมได้

Additional features

ผล ิตภัณฑ ์ท ี่เก ี่ยวข ้ อง