BUCHI Update on SARS-CoV2 (Corona)

Read Now close

คุณอยู่ที่นี่

ผลิตภัณฑ์«การย่อยแบบรีฟลักซ์»

สำหรับการวัดค่า COD, โลหะหนัก และไฮดรอกซี่โพรลีน

K-439_lab

ถ้าคุณต้องรับมือกับพื้นที่ห้องปฏิบัติการที่จำกัดในการทดสอบตัวอย่างที่วิเคราะห์ด้วยวิธีการต่างๆ โดย ใช้เทคนิคการย่อยแบบรีฟลักซ์ เราขอเสนอผลิตภัณฑ์ซึ่งใช้ได้กับการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคเจลดาห์ลและ การย่อยแบบรีฟลักซ์โดยใช้เครื่องย่อยเดียวกัน

มากกว่านี้

Tabs

ภาพรวม
ประโยชน์ที่สำคัญที่สุด

การประยุกต์ใช้งานหลากหลาย

 • การย่อยด้วยน้ำยาประสานทอง, HNO3 หรือ HCl ภายใต้การไหลย้อนของน้ำสำหรับการวิเคราะห์โลหะหนักในดิน ขยะอิเล็กทรอนิกส์ น้ำ อาหาร อาหารสัตว์ สิ่งทอ หรือไฮดรอกซี่โพรลีนในเนื้อสัตว์
 • การทดสอบ COD เพื่อวัดคุณภาพน้ำโดยใช้คอนเดนเซอร์ตามมาตรฐาน ISO 6060
 • การย่อย IR สำหรับการทดสอบไนโตรเจนตามวิธีเจลดาห์ลพร้อมเร่งความเร็วด้วยการเติมสาร H2O2 อย่างต่อเนื่องโดยใช้ที่ครอบแก้ว

ยืดหยุ่นและรวดเร็ว

 • สลับไปมาระหว่างวิธีเจลดาห์ลกับการย่อยโลหะหนัก ไฮดรอกซี่โพรลีน หรือ COD ได้อย่างรวดเร็
 • สามารถตั้งโปรแกรมล่วงหน้าสำหรับการวัดตัวอย่างได้ 20 วิธี และกำหนดรูปแบบการจัดเก็บแบบส่วนบุคคลได้ถึง 30 วิธีี
 • ลดเวลาการย่อยแบบเจลดาห์ลดั้งเดิมได้ถึง 30 นาที

การปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย

 • ช่วยให้ห้องปฏิบัติการปลอดภัยจากไอที่เป็นอันตรายด้วยระบบดักจับไอกรดสี่ขั้นตอน
 • สามารถควบคุมการเติม H2O2 ผ่านที่ครอบแก้วเฉพาะสำหรับ H2O2 ได้อย่างง่ายดาย
 • ความสามารถในการทำซ้ำระดับดีเยี่ยมเนื่องมาจากความร้อนที่กระจายตัวอย่างสม่ำเสมอและการควบคุมตลอดทั้งกระบวนการ (RSD < 1 %)
ภาพรวม
Kjeldahl_application_support

บริการและสนับสนุน

 • มีข้อมูลครอบคลุมสำหรับตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบ
 • บริการช่วยเหลือสำหรับการทำงานเฉพาะทาง
 • เอกสาร IQ, OQ และ PQ ที่ได้รับอนุญาต
 • เครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการพัฒนาการใช้งาน
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการ การฝึกอบรมและสัมมนา
 • โปรแกรมบำรุงรักษาอุปกรณ์รวมถึงการตรวจสอบตาม IQ/OQ/PQ
 • บริการสายด่วนช่วยป้องกันปัญหาจากการต้องหยุดทำงาน