BUCHI Update on SARS-CoV2 (Corona)

Read Now close

คุณอยู่ที่นี่

ผลิตภัณฑ์ «เจลดาห์ลสำหรับปริมาณงานจำนวนมาก»

การทดสอบไนโตรเจนสำหรับปริมาณงานมาก และมีความอัตโนมัติทั้งระบบ

K-449_K-375_throughput

เมื่อคุณต้องรับมือกับปริมาณตัวอย่างที่เพิ่มขึ้นสำหรับการวิเคราะห์ไนโตรเจนด้วยเทคนิคเจลดาห์ล โดยมีต้นทุนการวิเคราะห์ที่สูงขึ้นและความต้องการด้านเอกสารอย่างละเอียด เราขอเสนอผลิตภัณฑ์ ในการวิเคราะห์สำหรับ 120 ตัวอย่าง ซึ่งใช้ผู้ปฏิบัติงานเพียงคนเดียวด้วยระบบการทำงาน และการ ประมวลผลแบบอัตโนมัติ

มากกว่านี้

Tabs

ภาพรวม
ประโยชน์ที่สำคัญที่สุด

ด้วยปริมาณตัวอย่างต่อวันที่มากขึ้น แต่ยังคงมีความยืดหยุ่น

 • เราสามารถทำงานกับสารตัวอย่างได้ในปริมาณมากโดยใช้เครื่องมือน้อยที่สุดด้วยการเร่งความเร็วในการย่อยและการทำงานร่วมกันอย่างลงตัวระหว่างเครื่อง KjelDigester K-449 กับเครื่อง KjelSampler K-377
 • ขั้นตอนการทำงานเป็นระบบอัตโนมัติทั้งกระบวนการ
 • สามารถทดสอบตัวอย่างที่มีความสำคัญได้อย่างรวดเร็วโดยใช้ “Express Positions”

มีมาตรฐานสูง

 • ความสามารถในการทำซ้ำโดยไม่มีที่ติด้วยกระบวนการที่สามารถตั้งโปรแกรมได้อย่างละเอียด ตามข้อบังคับ AOAC, EPA, ISO, EC และ DIN
 • สามารถการเข้าถึงข้อมูลได้หลายระดับ ครอบคลุมการจัดทำรายงานอย่างละเอียดและการจัดการข้อมูลที่มีการติดตามภายใต้หลักเกณฑ์ GLP

ความปลอดภัยที่ครอบคลุม

 • การปฏิบัติงานที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การส่งถ่ายไอระเหยโดยอัตโนมัติและมีประสิทธิภาพ การทำสารให้เป็นกลางและการทำความเย็นให้ไอระเหยสำหรับการย่อยที่เป็นอันตราย ตลอดจนการส่งถ่ายตัวอย่างโดยอัตโนมัติจาก KjelSampler K-377 ไปยัง KjelMaster K-375
 • การปกป้องผู้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม กระบวนการดำเนินงานเป็นไปอย่างอัตโนมัติและอยู่ภายใต้การควบคุม

เสียงจากลูกค้า

“The KjelDigester helps us to get results faster and it is the ideal companion to our automated Kjeldahl system. The reliability of these instruments is essential for our service laboratory, thus we really appreciate the great support from the BUCHI service team.”

Mrs. Barbara Vogel, Nutrient Analysis, Laboratory Manager
UFAG Laboratorien AG, Switzerland
ภาพรวม
K-375_lab

บริการและสนับสนุน

 • มีข้อมูลครอบคลุมสำหรับตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบ
 • บริการช่วยเหลือสำหรับการทำงานเฉพาะทาง
 • เอกสาร IQ, OQ และ PQ ที่ได้รับอนุญาต
 • เครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการพัฒนาการใช้งาน
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการ การฝึกอบรมและสัมมนา
 • โปรแกรมบำรุงรักษาอุปกรณ์รวมถึงการตรวจสอบตาม IQ/OQ/PQ
 • บริการสายด่วนช่วยป้องกันปัญหาจากการต้องหยุดทำงาน