BUCHI Update on SARS-CoV2 (Corona)

Read Now close

คุณอยู่ที่นี่

ผลิตภัณฑ์«การกลั่นโดยตรง»

การกลั่นโดยตรงสำหรับตัวอย่างที่มีส่วนผสมของสารระเหย

K-360_easy_handling

ถ้าคุณต้องรับมือกับพื้นที่ห้องปฏิบัติการที่จำกัดในการทดสอบตัวอย่างที่วิเคราะห์ด้วยวิธีการต่างๆ โดยใช้เทคนิคการกลั่นด้วยไอน้ำ เราขอเสนอผลิตภัณฑ์ที่สามารถกลั่นระเหยด้วยไอน้ำในรูปแบบการ ทำงานกึ่งอัตโนมัติและเชื่อมต่อตรงไปยังเครื่องไตเตรทภายนอก

มากกว่านี้

Tabs

ภาพรวม
ประโยชน์ที่สำคัญที่สุด

การประยุกต์ใช้งานหลากหลาย

 • เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการแยกสารประกอบที่ระเหยง่าย เช่น แอลกอฮอลล์, TVBN, กรด หรือฟีนอล
 • สามารถลดปริมาณไนเตรทหรือไนไตรท์ได้อย่างสะดวกด้วยขั้นตอนการทำปฏิกิริยาที่สามารถตั้งโปรแกรมได้
 • สามารถคำนวณปริมาณของกรดเข้มข้น เช่น กรดฟอสฟอริก ในหลอดกลั่นได้โดยตรง ทำให้ได้ผลการกลั่น SO2 หรือฟอร์มอลดีไฮด์อย่างละเอียด

สะดวกและสามารถทำซ้ำได้

 • ให้วิธีทดสอบเฉพาะสำหรับการวัดตัวอย่างที่หลากหลายได้มากถึง 50 วิธีด้วยการควบคุมไอน้ำ การลดปริมาณ และการใช้กรดเข้มข้น โดยเอกสารอ้างอิงการประยุกต์ใช้งานของ BUCHI พร้อมให้ข้อมูลยืนยันด้านความสามารถในการทำซ้ำได้
 • สามารถรับส่งข้อมูลกับเครื่องไตเตรทได้อย่างหลากหลาย ช่วยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานด้วยแรงคน อำนวยความสะดวกในการจัดทำเอกสาร และการผสานรวมเข้ากับ LIMS
 • ป้องกันการเคลื่อนย้ายสารตัวอย่างแม้แต่สารที่มีลักษณะเป็นโฟมด้วยเครื่องป้องกันการกระเด็นสำหรับการทดสอบ Devarda โดยเฉพาะ

ความยืดหยุ่นและความปลอดภัย

 • สามารถสลับระหว่างวิธีเจลดาห์ลกับการกลั่นโดยตรงได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องถอดและใส่ถังสารเคมี
 • ไม่ต้องเติมสารเคมีอันตรายด้วยตนเอง มีระบบควบคุมสารทำความเย็นอัตโนมัติ
ภาพรวม
Kjeldahl_application_support

บริการและสนับสนุน

 • มีข้อมูลครอบคลุมสำหรับตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบ
 • บริการช่วยเหลือสำหรับการทำงานเฉพาะทาง
 • เอกสาร IQ, OQ และ PQ ที่ได้รับอนุญาต
 • เครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการพัฒนาการใช้งาน
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการ การฝึกอบรมและสัมมนา
 • โปรแกรมบำรุงรักษาอุปกรณ์รวมถึงการตรวจสอบตาม IQ/OQ/PQ
 • บริการสายด่วนช่วยป้องกันปัญหาจากการต้องหยุดทำงาน
K-360_lab