BUCHI Update on SARS-CoV2 (Corona)

Read Now close

คุณอยู่ที่นี่

KjelFlex K-360 (เครื่องกลั่น)

การใช้งานที่หลากหลายและปรับเปลี่ยนได้

KjelFlex K-360

การตรวจวัดค่าโปรตีนหรือไนโตรเจนแบบเจลดาห์ลและการกลั่นด้วยไอน้ำเพิ่มเติมด้วยวิธีการที่ ปรับเปลี่ยนได้สูงสุด โดยมีอุปกรณ์การติดตั้งแบบแยกชิ้นส่วนที่ช่วยให้สามารถปรับเปลี่ยนเครื่อง KjelFlex K-360 (เครื่องกลั่น) ได้ทุกเมื่อ อีกทั้งยังมีตัวเลือกเครื่องไตเตรตที่หลากหลาย จึงสามารถ รองรับการทำงานได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพ

มากกว่านี้

Tabs

ภาพรวม
ประโยชน์ที่สำคัญที่สุด

สะดวกสบาย

 • วิธีการวิเคราะห์ที่ปรับแต่งได้เองสำหรับการใช้งานที่มีวัตถุประสงค์ต่างกัน
 • อุปกรณ์การติดตั้งแบบแยกชิ้นส่วนเพื่อปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป
 • ซอฟต์แวร์ที่ทันสมัยช่วยให้การใช้งานประจำวันสะดวกขึ้น
 • การเชื่อมต่อกับเครื่องไตเตรตภายนอกที่หลากหลายสำหรับกระบวนการทำงานกึ่งอัตโนมัติ

ความปลอดภัยของข้อมูล

 • การบันทึกผลการทดสอบภายในเครื่องกลั่น (ปริมาณสารที่ใช้ในการไตเตรต)
 • ส่งผ่านข้อมูลไปยังเครื่องพิมพ์เอกสารผ่านช่อง USB
 • ป้องกันการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาตด้วยรหัสผ่าน

มีความยืดหยุ่น

 • ปั๊มต้านทานกรดสำหรับการใช้งานในการกลั่นด้วยไอน้ำในการทดสอบอื่นๆ
 • มีตัวเลือกเครื่องไตเตรตจำนวนมากสำหรับกระบวนการวัดความเข้มสีหรือการวัดค่าความต่าง ศักย์ไฟฟ้า
 • ลดพลังงานของไอน้ำสำหรับการกลั่นแบบอื่นๆ
 • สามารถเลือกอุปกรณ์ป้องกันการพุ่งข้ามจากการเดือดที่ทำจากแก้วหรือพลาสติก
Features
Splash protector

อุปกรณ์ป้องกันการกระเซ็น

สามารถเลือกใช้ระหว่างอุปกรณ์ ป้องกันการกระเซ็นชนิดพลาสติกที่ ใช้ได้นาน หรืออุปกรณ์ป้องกันการ กระเซ็นชนิดแก้วเพื่อการควบคุม ปฏิกิริยาเคมีด้วยสายตา

Acid resistant pump

ปั๊มทนกรด

ขยายขอบเขตการใช้งานด้วยการ จ่ายกรดเข้มข้นในหลอดตัวอย่างแบบ ตั้งโปรแกรมได

External titrator

เครื่องไตเตรทภายนอก

เชื่อมต่อ KjelFlex K-360 (เครื่องกลั่น) กับเครื่องไตเตรทของผู้ผลิตรายอื่น เพื่อดำาเนินขั้นตอนการกลั่นและการ ไตเตรทแบบกึ่งอัตโนมัติ

Expansible peripherals

เชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมได้

สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องไตเตรท ภายนอก เซ็นเซอร์วัดระดับ เครื่อง กำาหนดปริมาณสารเพื่อการไตเตรท ย้อนกลับ เครื่องอ่านบาร์โค้ด และ เครื่องพิมพ์ได้ตามต้องการ

User safety

ความปลอดภัยของผู้ใช้

สามารถดูดสารออกจากหลอดตัวอย่างและ/หรือภาชนะรองรับได้ โดยอัตโนมัติ ช่วยให้ไม่ต้องสัมผัสกับ สารเคมีที่เป็นอันตราย

Scientific mobile apps

Apps วิทยาศาสตร์บนมือถือ

จัดการข้อมูลได้อย่างง่ายดาย เพื่อการทางานประจาวันอย่างมี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 • Kjeldahl Optimizer
 • Kjeldahl Reports

วีดีโอผลิตภัณฑ์