BUCHI Update on SARS-CoV2 (Corona)

Read Now close

คุณอยู่ที่นี่

วัสดุสิ้นเปลืองสำหรับเครื่องดักจับไอกรด

วัสดุสิ้นเปลืองจาก BUCHI เพื่อการย่อยและการกลั่นที่มีประสิทธิภาพ

Consumables for the Scrubber

ขั้นตอนการดูดกลิ่นของเครื่องดักจับไอกรดจะดักจับกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์โดยใช้ผงถ่านหรือผงดูดกลิ่นอเนกประสงค์ และช่วยดักจับละอองน้ำให้ควบแน่นไปยังขวดรองรับอีกครั้ง

มากกว่านี้

Tabs