BUCHI Update on SARS-CoV2 (Corona)

Read Now close

Rotavapor® R-250 (เครื่องระเหยสารแบบหมุน)

ประสิทธิภาพพร้อมความปลอดภัยระดับสูงสุด

Rotavapor® R-250
เรานำเสนอสมรรถนะ ความมีประสิทธิภาพ และความปลอดภัยในระดับสูงสุดด้วยการทำงานและการควบคมุ ดแู ลกระบวนการในการกล่นั ทนี่ า่ เช่อื ถอื และใหผ้ ลผลติ ระดับสงู และดว้ ยการเลอื กใช้วัสดุที่มีคุณภาพสูงในการผลิต จึงเป็นความคุ้มค่าสำหรับการลงทุนระยะยาวกับ Rotavapor® R-250 (เคร่อื งระเหยสารแบบหมนุ )
มากกว่านี้

Tabs

ภาพรวม
ประโยชน์ที่สำคัญที่สุด

มีประสิทธิภาพสูง

 • การกลั่นที่รวดเร็วด้วยกำลังการผลิตความร้อนระดับสูง
 • รองรับงานขนาดใหญ่ด้วยขวดแก้วกลั่นสารขนาด 50 ลิตร
 • ฟังก์ชันการทำงานที่เพิ่มขึ้นด้วยความหลากหลายของอุปกรณ์เสริม
 • เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายด้วยรูปแบบเครื่องแก้วที่ครอบคลุม

ใช้งานง่ายและปลอดภัย

 • Rotavapor® (เครื่องระเหยสารแบบหมุน) และเครื่องควบคุมสุญญากาศที่ใช้งานได้ง่าย
 • การควบคุมการทำงานสามารถดูได้ง่ายผ่านจอแสดงผล
 • การติดตั้งขวดแก้วระเหยสารที่ง่ายด้วยตัวจับยึดขวดทดลองที่เป็นเอกลักษณ์
 • เครื่องแก้วเคลือบพลาสติกทำให้มีความปลอดภัย
 • มีความปลอดภัยในการทำงานและมีวาล์วสปริงโหลดป้องกันเครื่องแก้ว

ทนทาน

 • อายุการใช้งานยาวนานเนื่องจากการใช้เหล็กกล้าไร้สนิมป้องกันการกัดกร่อน
 • การบำรุงรักษาต่ำเนื่องจากใช้วัสดุที่ทนต่อสารเคมีสูง
 • ปราศจากปัญหาในการทำงานด้วยวาล์วที่แข็งแรงทนทาน
   

เสียงจากลูกค้า

"เครื่องระเหยสารแบบหมุนเป็นอุปกรณ์มาตรฐานสำหรับห้องทดลอง โดยชื่อของ BUCHI เป็นที่ยอมรับสำหรับการประยุกต์ใช้งานในลักษณะนี้เนื่องด้วยคุณภาพของผลิตภัณฑ์และความทนทานของเครื่องมือ อีกทั้งยังมีหลากหลายรุ่นให้เลือกใช้งานตามความต้องการหรือรูปแบบการใช้งานที่เฉพาะตัว ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไม่เพียงรองรับการใช้งานในห้องปฏิบัติการเท่านั้น แต่ยังพร้อมใช้งานในกระบวนการผลิตระดับกึ่งอุตสาหกรรมอีกด้วย"

K. S. Bhide
AstraZeneca Pharma India Ltd.,

ผล ิตภัณฑ ์ท ี่เก ี่ยวข ้ อง