คุณอยู่ที่นี่

แนวทาง «การสกัดตามมาตรฐาน»

การทดสอบไขมันรวมด้วยวิธี Soxhlet

E-816_SOX_B-400_F-108_E-416_313183-1207.jpg

คุณมองหาวิธีที่จะทดสอบปริมาณไขมันรวมแบบอัตโนมัติที่ได้รับมาตรฐาน เราขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ สอดคล้องกับมาตรฐานและมีการทดสอบซ้ำที่แม่นยำตามหลักการ Weibull-Stoldt เช่น การย่อยสลาย ด้วยกรดก่อนทำการทดสอบการสกัดด้วยวิธี Soxhlet

มากกว่านี้

Tabs

ภาพรวม
ประโยชน์ที่สำคัญที่สุด

ตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ

 • เป็นไปตามมาตรฐานการสกัดแบบ Soxhlet
 • การทดสอบปริมาณไขมันรวมเป็นไปตามมาตรฐาน AOAC และ Weibull-Stoldt
 • มีการทำซ้ำที่แม่นยำเนื่องจากการทดสอบไฮโดรไลซิสและการสกัดที่มีประสิทธิภาพ

ใช้งานง่าย

 • มีโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใช้งานโดยไม่ต้องดูแลควบคุมหน้าเครื่อง
 • การสกัดแบบ Soxhlet ประกอบด้วยขั้นตอนการสกัด การชะล้าง และการระเหยแห้ง ในโปรแกรมเดียวกันโดยไม่ต้องมีผู้ควบคุมมาดูแล
 • การถ่ายโอนตัวอย่างในขั้นตอนการทำไฮโดรไลซิสไปยังขั้นตอนการสกัดแบบ Soxhlet ทำได้ง่ายด้วยภาชนะบรรจุตัวอย่างที่สามารถใช้ร่วมกันได้

ปลอดภัย

 • ให้ความปลอดภัยต่อผู้ควบคุมโดยปราศจากอันตรายใดๆ ในการกำกับดูแลตลอดทั้งกระบวนการ
 • ตัวทำละลายที่ใช้ในการสกัดสามารถนำมาใช้ได้ใหม่มากถึง 90% ด้วยคอนเดนเซอร์ที่ช่วยควบคุมการสกัดให้มีประสิทธิภาพ
ภาพรวม
09_312303-0370.jpg

ผลิตภัณฑ์ที่นำมาประยุกต์ใช้

09_313183-1644.jpg

บริการและสนับสนุน

 • มีข้อมูลครอบคลุมสำหรับตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบ
 • บริการช่วยเหลือสำหรับการทำงานเฉพาะทาง
 • เอกสาร IQ/OQ ที่ได้รับอนุญาต
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการ การฝึกอบรมและสัมมนา
 • โปรแกรมบำรุงรักษาอุปกรณ์รวมถึงการตรวจสอบตาม IQ/OQ
 • บริการสายด่วนช่วยป้องกันปัญหาจากการต้องหยุดทำงาน