We value your opinion. Please take a short survey! Thank you in advance for your time and feedback.

Survey close

อุปกรณ์ประกอบของเครื่องห่อหุ้มตัวอย่าง

ทำการกระบวรการห่อหุ้มตัวอย่างง่ายและน่าเชื่อถือ

นอกจากระบบเครื่องห่อหุ้มตัวอย่างที่มีคุณภาพสูงแล้ว BUCHI ยังพร้อมนำเสนอผงแอลจิเนต ซึ่งผ่านการทดสอบใน กระบวนการห่อหุ้มอนุภาคให้อยู่ในรูปของแคปซูลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อีกทั้งยังช่วยให้การทำงานในห้องปฏิบัติการ เป็นเรื่องง่ายขึ้นด้วย

Alginate powder

นอกจากระบบเครื่องห่อหุ้มตัวอย่างที่มีคุณภาพสูงแล้ว BUCHI ยังพร้อมนำเสนอผงแอลจิเนต ซึ่งผ่านการทดสอบใน กระบวนการห่อหุ้มอนุภาคให้อยู่ในรูปของแคปซูลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อีกทั้งยังช่วยให้การทำงานในห้องปฏิบัติการ เป็นเรื่องง่ายขึ้นด้วย