We value your opinion. Please take a short survey! Thank you in advance for your time and feedback.

Survey close

วิธีการทำแห้งแบบพ่นฝอยและวิธีการห่อหุ้มสารสำคัญ

การผลิตอนุภาคสำหรับระดับห้องปฏิบัติการ

การพิสูจน์ของ BUCHI ที่น่าเชื่อถือและวิธีการอันอเนกประสงค์สำหรับการทำแห้งแบบพ่นฝอยและการห่อหุ้มอนุภาคให้อยู่ในรูปของแคปซูลที่ครอบคลุมถึงการใช้งานอันหลากหลาย ค้นพบวิธีการที่ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายสำหรับการวิจัยและพัฒนาในรูปแบบการสร้างอนุภาค

Tabs