BUCHI Update on SARS-CoV2 (Corona)

Read Now close

ผลิตภัณฑ์การย่อยและการกลั่นที่มีประสิทธิภาพ

มีความยืดหยุ่นและความสามารถในการปฏิบัติงานสูงสุด

ผลิตภัณฑ์เครื่องย่อยและเครื่องกลั่นด้วยไอน้ำของบริษัท BUCHI มีประโยชน์หลากหลาย ครอบคลุมแอพพลิเคชั่นหลายด้าน และมีประสิทธิภาพสูง สำหรับการทดสอบโปรตีนตามเทคนิคเจลดาห์ล การย่อยแบบรีฟลักซ์ หรือการกลั่นสารระเหยด้วยไอน้ำ

Tabs