TH-TH

ผลิตภัณฑ์สำหรับการวิเคราะห์โปรตีน

ด้วยวิธีการตรวจสอบทั้งเทคนิคเจลดาห์ล ดูมาส หรือ NIR

BUCHI เป็นบริษัทเดียวที่มีผลิตภัณฑ์ครบวงจรสำหรับวิธีการวิเคราะห์ไนโตรเจนและโปรตีนทั้ง 3 รูปแบบที่เป็นที่นิยมมากที่สุด ผลิตภัณฑ์สำหรับการวิเคราะห์โปรตีนทั้งแบบวิธีเจลดาห์ล ดูมาส และ NIR ของเราสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุม ทั้งในธุรกิจการตรวจสอบสินค้าขาออกหรือขาเข้าการควบคุมสายการผลิต หรือการควบคุมคุณภาพ

Tabs