Sugarcane and Bioethanol Solutions

Real-time process control for the sugarcane industry

BUCHI ผู้ผลิตเครื่องตรวจวัดคุณภาพวัตถุดิบและสินค้าในอุตสาหกรรมอาหาร ที่ช่วยให้ทุกกระบวนการเป็นเรื่องง่ายพร้อมช่วยเพิ่มผลผลิตและคุณภาพที่สูงขึ้น ด้วยการลดต้นทุนการผลิตระยะยาวพร้อมกับการวิเคราะห์ที่รวดเร็วและแม่นยำในทุกขั้นตอนการผลิตจนได้ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ติดตามดูว่า BUCHI NIR-Online® ช่วยลดต้นทุนในระยะยาวได้อย่างไร

การคัดกรองคุณภาพต้นอ้อยด้วย NIR-Online®

รวดเร็ว แม่นยำ พร้อมการตรวจวัดหาพารามิเตอร์ที่จำเป็น

การตรวจรับวัตถุดิบอ้อยขาเข้าเพื่อคัดกรองคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถตรวจวัดได้แบบเรียลไทม์ โดยสามารถตรวจวัดหาพารามิเตอร์ต่างๆ ได้พร้อมกัน เช่น Brix, Pol, Fiber หรือ ICMUSA เป็นต้น เพื่อการควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิตขั้นถัดไปของอุตสาหกรรมการผลิตน้ำตาล

ดาวน์โหลด

ประโยชน์ของ NIR-Online ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำตาล

เพิ่มประสิทธิภาพและผลกำไรด้วย BUCHI NIR-Online®

เครื่อง NIR-Online ใช้เพื่อการตรวจสอบแบบเรียลไทม์ สามารถทราบค่าต่างๆทำให้ปรับปรุงแก้ไขกระบวนการผลิตได้ทันการณ์ เช่น จุดรับอ้อย คุณภาพน้ำอ้อย ชานอ้อย การควบคุมคุณภาพของน้ำเชื่อม การควบคุมคุณภาพน้ำตาล เป็นต้น กรุณาดาวน์โหลดเอกสารการประยุกต์ใช้งานได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้

ดาวน์โหลด

ขั้นตอนการพัฒนาและลดต้นทุนการผลิตสินค้าบริโภค

BUCHI NIR-Online® เพื่อการควบคุมแบบเรียลไทม์

Process Optimization ในขั้นตอนต่างๆของกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมการผลิดอาหาร หรือการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมน้ำตาล เพื่อลดปริมาณงานสะสมที่เกิดขึ้น เช่น การทดสอบตัวอย่างในห้องปฏิบัติการ การควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิต เป็นต้น กรุณาดาวน์โหลดเอกสารการประยุกต์งานได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้

ดาวน์โหลด

ผลตอบแทนการลงทุน (ROI)